Επιχειρήσεις

ΜΙG: Ισχυρή αύξηση +86% στα EBITDA το 9μηνο του 2014

Ισχυρή αύξηση, κατά 86%, παρουσίασαν τα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA της ΜΙG στο εννεάμηνο του 2014, καθώς ανήλθαν στα 73,9 εκατ. ευρώ, έναντι 39,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2013.

Η καθαρή θέση του ομίλου ανέρχεται στα 1,061 δισ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονται στα 152,3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά:

– Οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το Εννεάμηνο 2014 κατέγραψαν αύξηση €11εκ, ήτοι 1,2% ετησίως, στα €936,3εκ, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν οριακή άνοδο στα €925,6εκ, παρότι στο Εννεάμηνο 2013 δεν περιλαμβανόταν η επιβάρυνση από την υποχρέωση εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων claw back και rebate (εφαρμόστηκε το Δεκέμβριο 2013).

– Αύξηση 86% ετησίως στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών (€73,9εκ έναντι €39,7εκ το Εννεάμηνο 2013). Οι θυγατρικές εταιρείες VIVARTIA, ATTICA και ΥΓΕΙΑ (σε συγκρίσιμη βάση προ της επίπτωσης του claw back και rebate) βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του Εννεαμήνου 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν 33% ετησίως σε κέρδη €63,7εκ έναντι €47,7εκ το Εννεάμηνο 2013.

– Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε ζημία €68,1εκ, έναντι ζημίας €129,8εκ το Εννεάμηνο 2013.

– Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρείας την 30.09.2014 ανήλθε στα €1.061εκ, ποσό που αντιστοιχεί σε €1,13 ανά μετοχή.

– Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα €152,3εκ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα €53,6εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.09.2014 μειώθηκαν κατά €85εκ έναντι της 31.12.2013.

– Η σταδιακή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου, συμβάλλει στη βελτίωση της κατανομής του δανεισμού υπέρ των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (48% του συνόλου έναντι 26% την 31.12.2013).

– Υλοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς, με την τελευταία να καθίσταται μέτοχος στη MIG με ποσοστό 17,8%.

Ειδικότερα:

Οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το Εννεάμηνο 2014 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1,2% στα €936,3εκ, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες πωλήσεις το Εννεάμηνο 2014 κατέγραψαν οριακή αύξηση σε ετήσια βάση στα €925,6εκ, παρά το γεγονός ότι τα δημοσιευμένα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 δεν περιλαμβάνουν την επιβάρυνση από την υποχρέωση εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων, claw back και rebate, στον κλάδο υγείας (εφαρμόστηκε το Δεκέμβριο 2013).
Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το Εννεάμηνο 2014 ανήλθαν σε κέρδη €73,9εκ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 86% έναντι κερδών €39,7εκ το Εννεάμηνο 2013. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο σύνολο των θυγατρικών οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις θυγατρικές VIVARTIA, ATTICA και ΥΓΕΙΑ (σε συγκρίσιμη βάση). Η πλειοψηφία των θυγατρικών εταιρειών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο μεικτό περιθώριο κέρδους σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 170 μονάδες βάσης ετησίως), ενώ παράλληλα βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους.
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου, περιλαμβανομένων των εταιρειών συμμετοχών, αυξήθηκαν 33% ετησίως στα €63,7εκ έναντι κερδών €47,7εκ το Εννεάμηνο 2013, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.
Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2014 ανήλθαν σε ζημία €68,1εκ έναντι ζημίας €129,8εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες (€6,0εκ το Εννεάμηνο 2014 έναντι €17,2εκ το Εννεάμηνο 2013) ενώ τα αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2013 περιλαμβάνουν την επιβάρυνση λόγω αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας (αύξηση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2013, σε 26% έναντι 20% προηγουμένως).
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 30.09.2014 ανήλθε στα €1,06 δισ (έναντι €1,11 δισ την 31.12.2013), ποσό που αντιστοιχεί σε €1,13 ανά μετοχή (έναντι €1,44 την 31.12.2013).
Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής για το Εννεάμηνο 2014 ανέρχονται σε €53,6εκ και σε ενοποιημένη βάση σε €152,3εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.09.2014 μειώθηκαν κατά €85εκ έναντι της 31.12.2013, στα €1,77 δισ (ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός ανήλθε στα €1,62 δισ έναντι €1,65δισ την 31.12.2013).
Στο πλαίσιο των πρώτων ενδείξεων σταθεροποίησης και επανόδου σε τροχιά ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, μετά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης 6 ετών, αρκετές από τις εταιρείες του Ομίλου συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους.
– Όμιλος Vivartia: κατέγραψε ετήσια αύξηση πωλήσεων 3,1% (€446,2εκ έναντι €432,6εκ το Εννεάμηνο 2013), έναντι αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 0,5% την ίδια περίοδο. Ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (33,2% μερίδιο αγοράς) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (62,3% μερίδιο αγοράς). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα ενισχύθηκε στο 25,8% (έναντι 25,5% το Εννεάμηνο 2013). Η αύξηση πωλήσεων σε συνδυασμό με τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέτειναν στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (υπερδιπλασιασμός κερδών στα €22,1εκ έναντι €8,9εκ το Εννεάμηνο 2013).
– Όμιλος Attica: κύριο χαρακτηριστικό παραμένει η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού με διευρυμένα, θετικά περιθώρια κέρδους, η οποία αντισταθμίζεται από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις κατέγραψαν οριακή ετήσια μείωση (0,5%) στα €213,7εκ έναντι €214,8εκ το Εννεάμηνο 2013. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA),
τα κέρδη αυξήθηκαν 12% ετησίως στα €36,2εκ έναντι €32,4εκ το Εννεάμηνο 2013, αντανακλώντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη συνεχιζόμενη συγκράτηση του κόστους (τα κόστη πωληθέντων και τα κόστη διοίκησης & διάθεσης μειώθηκαν 2% και 11% ετησίως αντίστοιχα). Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν σημαντική αύξηση 47% στα €6,1εκ.
– Όμιλος Υγεία: εξαιρουμένης της επιβάρυνσης €10,7εκ στα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν 41% ετησίως στα €20,7εκ, λόγω της αύξησης 2,8% των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων πωλήσεων (€174,5εκ έναντι €169,8εκ το Εννεάμηνο 2013) και της βελτίωσης της αποδοτικότητας (ενίσχυση των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων μεικτών περιθωρίων κέρδους κατά περίπου 220 μονάδες βάσης ετησίως). Οι δημοσιευμένες πωλήσεις (περιλαμβανομένης της ανωτέρω επιβάρυνσης των μηχανισμών claw back και rebate στα αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014) κατέγραψαν ετήσια μείωση 3,5% στα €163,8εκ.
Προτεραιότητες της διοίκησης του Ομίλου MIG αποτελούν η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού (σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές), με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού, η υποστήριξη στρατηγικών πρωτοβουλιών των κύριων θυγατρικών εταιρειών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού. Οι κυριότερες δράσεις, συνεπείς με την εν λόγω στρατηγική, είναι:
– Υλοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς, με την τελευταία να καθίσταται μέτοχος στη MIG με ποσοστό 17,8%: κατόπιν ασκήσεως, από την Τράπεζα Πειραιώς, του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών ποσού €90εκ σε μετοχές MIG και της εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών και τους λοιπούς όρους του ΜΟΔ), η στρατηγική συμφωνία των δύο μερών υλοποιήθηκε με την απόκτηση ποσοστού 17,8% της MIG από την Τράπεζα Πειραιώς.
– Σταδιακή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης/αναχρηματοδότησης του δανεισμού, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της κατανομής του δανεισμού υπέρ των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων: η σύνθεση του ενοποιημένου δανεισμού του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, λόγω της αναταξινόμησης υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες.

close menu