Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Δώρο 50.000 μετοχές σε στελέχη και προσωπικό με υποχρέωση διακράτησης 2 ετών

Ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 02.10.2023 το Διοικητικό της Συμβούλιο συνεδρίασε με θέμα τον καθορισμό των ειδικότερων όρων δωρεάν διάθεσης έως 50.000 ιδίων μετοχών της Εταιρίας που αποφάσισε η από 12.06.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

Υπενθυμίζεται ότι η από 12.06.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού («ΕΑΑΔ»), ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη δωρεάν διάθεση, έως την 31.12.2023 και με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, έως 50.000 ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) που έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρία δυνάμει των από 26.06.2020 και 16.06.2022 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020 και 06.07.2022, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, αλλά και τη διακράτηση αυτών των στελεχών («Διάθεση»).

Για την υλοποίηση δε της ανωτέρω απόφασης η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει, σε συνεργασία με την ΕΑΑΔ και βάσει των εισηγήσεών της, τους ειδικότερους όρους της Διάθεσης.

Επιχειρήσεις

close menu