Επιχειρήσεις

Ο ΟΠΑΠ καλεί τους πράκτορες να συμμετάσχουν στα VLTs

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους 4.500 πράκτορες του δικτύου της απηύθυνε ο ΟΠΑΠ, για τη συμμετοχή τους στο νέο εγχείρημα τοποθέτησης των VLTs δίνοντας τους το δικαίωμα πρώτης προτίμησης.

Μάλιστα, ο ΟΠΑΠ δίνει τρεις εξαιρετικά ελκυστικούς εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής στο συγκεκριμένο εγχείρημα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποδεδειγμένη εμπειρία των πρακτόρων της στην αγορά των τυχερών παιγνίων.

Έτσι, δίνει την προτεραιότητα να συμμετάσχουν είτε ατομικά είτε ως τοπική ένωση μέχρι επτά πρακτόρων για την απόκτηση ενός GAMING HALL,  με προμήθεια που θα ανέρχεται στο 25% επί των μεικτών εσόδων κάθε VLT.

Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ κατέθεσε ένα πακέτο προτάσεων, δίκαιων και συμφερουσών, για κάθε πράκτορα, ώστε να επιλέξουν προσαρμόζονται ανάλογα με τις δυνατότητες τους.

Εναλλακτικά, η ΟΠΑΠ Α.Ε επιδιώκοντας τη συμμετοχή της ευρύτερης δυνατής πλειοψηφίας πρακτόρων, δημιούργησε ένα ιδιαίτερα συμφέρον και ασφαλές χρηματοοικονομικό προϊόν που συνδέεται με την απόδοση των 16.500 παιγνιομηχανημάτων στην ελληνική επικράτεια.

Στο προϊόν αυτό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πράκτορες με πολύ χαμηλό και εγγυημένο από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κεφάλαιο και πρωτίστως με ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση που μπορεί να φτάσει ως το 20% σε ετήσια βάση ανάλογα με τα μικτά έσοδα των παιγνιομηχανημάτων.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η πρόσκληση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει τις τρείς εναλλακτικές προτάσεις που είναι ήδη γνωστές και έχουν αποσταλεί στους πράκτορες και τα συνδικαλιστικά τους όργανα εδώ και ένα μήνα.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 18η Δεκεμβρίου 2014.
Την επιστολή με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου υπογράφει ο κ. Γιάν Κάρας, επικεφαλής της μονάδας πωλήσεων.

Οι τρείς προτάσεις του ΟΠΑΠ είναι:
– Πρώτον, οι πράκτορες μπορούν να συμμετέχουν αυτόνομα και να αποκτήσουν το δικό τους κατάστημα (Gaming Hall).

– Δεύτερον, προκειμένου να επιτευχθεί  η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πρακτόρων στο εγχείρημα αυτό, η οπαπ τους δίνει τη  δυνατότητα απόκτησης ενός Gaming Hall ακόμα και σε ενώσεις (ομάδες) πρακτόρων που θα αποτελούνται από το πολύ από επτά άτομα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το πολύ από δέκα άτομα.

Σημειώνεται πως η προμήθεια των πρακτόρων και στην πρώτη και τη δεύτερη πρόταση είναι το 25% επί των μικτών εσόδων κάθε VLT.
– Τρίτον, ο ΟΠΑΠ μέσω ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος, δίνει τη δυνατότητα  στους πράκτορες που δε μπορούν, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, να συμμετέχουν άμεσα σε Gaming Hall να συμμετάσχουν έμμεσα στην κερδοφορία των VLTs.

Στο προϊόν αυτό, σύμφωνα με τον Οργανισμό, μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πράκτορες με χαμηλό (ελάχιστο ποσό επένδυσης 1.000 ευρώ) και εγγυημένο από τον ΟΠΑΠ Α.Ε. κεφάλαιο και με απόδοση που μπορεί να φτάσει ως το 20% σε ετήσια βάση ανάλογα με τα μικτά έσοδα των παιγνιομηχανημάτων.

Οι δύο πρώτες προτάσεις έχουν τις εξής διευκολύνσεις:

Ι. Η ΟΠΑΠ προτίθεται να διευκολύνει τους πράκτορες στη συστηματική εξεύρεση χρηματοδότησης, μέσω της υποστήριξής τους ως προς την τεκμηρίωση των οικονομικών προβλέψεων του εγχειρήματος και την παροχή κάθε αναγκαίας οικονομικής πληροφορίας για την επένδυση στα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, η ΟΠΑΠ ως εισηγμένη εταιρία και με υπευθυνότητα προς τους μετόχους της δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε μορφή εγγύησης των δανείων που τυχόν λάβουν οι πράκτορες από τράπεζες.
ΙΙ. Επιπλέον η ΟΠΑΠ προτίθεται να επιτρέψει την εκχώρηση του μέρους εκείνου της προμήθειας των πρακτόρων από την εκμετάλλευση των παιγνιομηχανημάτων που υπερβαίνει την κάλυψη του μηνιαίου λειτουργικού κόστους του Gaming Hall για την εξασφάλιση τυχόν δανείων που θα λάβουν οι πράκτορες.
ΙΙ. Η καταβολή του κόστους κατασκευής του Gaming Hall από τον πράκτορα ή την ένωση πρακτόρων θα γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (50%) θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης VLTs, ενώ το υπόλοιπο με την τελική παράδοση του καταστήματος στον πράκτορα- ένωση πρακτόρων. Επισημαίνεται ότι η συστηματική κατασκευή των Gaming Ηall από την ΟΠΑΠ μέσω εγκεκριμένων κατασκευαστικών εταιριών, επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ποιότητα κατασκευής, σημαντικές οικονομίες κλίμακος, και ταχύτητα υλοποίησης, καθώς ο χρόνος είναι απολύτως σημαντικός για την επιτυχή εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων.   Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον τρόπο αυτό ο πράκτορας ή ένωση πρακτόρων κατά περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της κατασκευής και καταβάλλει το υπόλοιπο 50% της κατασκευής μόνο κατά το στάδιο της παράδοσης του καταστήματος και ολοκλήρωσης της κατασκευής.  
ΙV. Τέλος, η ΟΠΑΠ προτίθεται να προσφέρει επιπλέον διευκόλυνση στους πράκτορες  ή τις
ενώσεις πρακτόρων που θα επενδύσουν σε Gaming Ηalls,  χορηγώντας περίοδο χάριτος 3 μηνών για την καταβολή των ενοικίων των πρώτων τριών μηνών για κάθε Gaming Hall. Τα ως άνω ενοίκια θα πληρωθούν από τον πράκτορα στην ΟΠΑΠ μαζί με τα ενοίκια των επόμενων εννέα μηνών ισόποσα.  

Για την Τρίτη πρόταση τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος συνοψίζονται στα εξής:
1. Στη μοναδική ευκαιρία που θα έχει ο κάθε πράκτορας να συμμετέχει στην συνολική απόδοση των 16.500 VLTs και όχι σε ένα μόνο μέρος αυτής.
2. Στην συμμετοχή των πρακτόρων που δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση να επενδύσουν μεμονωμένα σε συγκεκριμένο Gaming Hall.
3. Στο πολύ χαμηλό ελάχιστο ποσό εισόδου στην επένδυση (ελάχιστο ποσό επένδυσης τα €1.000) με δυνατότητα  μεγαλύτερου ποσού συμμετοχής έως τις €10.000 με σκοπό τη μεγαλύτερη απόδοση.
4. Στη μεγάλη ευελιξία του κάθε πράκτορα που μπορεί να πάρει πίσω το κεφάλαιό του ανά πάσα στιγμή καθώς και να αυξάνει τη συμμετοχή του στην επένδυση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
5. Στον ξεκάθαρο και διαφανή υπολογισμό της  απόδοσης που είναι συνδεδεμένος  με το GGR των παιγνιομηχανημάτων.
6. Στο εξαιρετικά ελκυστικό ποσοστό απόδοσης σε σύγκριση με επενδυτικά  προϊόντα της ελληνικής χρηματαγοράς.
7. Το αρχικό κεφάλαιο συμμετοχής είναι εγγυημένο από την ΟΠΑΠ

close menu