Επιχειρήσεις

Ομιλος Ideal: Την Παρασκευή η εισαγωγή των 7,869 εκατ. νέων μετοχών

Οι νέες μετοχές αποτελούν το 19,6% των παλιών μετοχών (40.134.921 μετοχές). 

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 29.09.2023, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 3.147.600,00, με καταβολή μετρητών, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 4,15 και ονομαστικής αξίας € 0,40, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.07.2023.

Οι νέες μετοχές αποτελούν το 19,6% των παλιών μετοχών (40.134.921 μετοχές).

Στις 21.08.2023 καταχωρίστηκε με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 3740726 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 20.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 3.147.600,00 με την έκδοση 7.869.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικής αξίας € 0,40 η κάθε μία και τιμή διαθέσεως € 4,15 η κάθε μία και η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των εκδοθεισόμενων μετοχών ποσού € 29.508.750,00, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ανωτέρω αύξηση, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 07.09.2023 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ’ αριθμ. 3763797/15.09.2023 σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 19.201.568,40 διαιρούμενο σε 48.003.921 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,40 ευρώ η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή της στις 26.09.2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 29.09.2023. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Σημειώνεται, ότι η Εταιρεία δεν προέβη στη σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 7.869.000 νέων μετοχών στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω εφαρμογής της προβλεπόμενης εξαίρεσης του άρθρου 1 παρ.5 (α) του Κανονισμού 2017/1129.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu