Νέα

Performance: Στις 11 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Την τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Η Performance Technologies Α.Ε. καλεί τους μετόχους της στην 27η τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 11/6/2024 και ώρα 15:00 στο χώρο Plexi Space, Ιερά Οδός 39, Αθήνα.

Διαφορετικά, όσοι μέτοχοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας zoom, αφού στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) στο [email protected] έως την Παρασκευή 7/6/2024.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος, σχηματισμού τακτικού αποθεματικού και σχηματισμού αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων.
  3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 27ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023).
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 27η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024).
  5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2024 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
  6. Έγκριση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
  7. Τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 9/9/2021 και παρατάθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/1/2024, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.
  8. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, διάρκειας μέχρι 5 ετών, με συνδυασμό διάθεσης μετοχών από επαναγορά και με έκδοση νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση του προγράμματος.
  9. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.
googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επιχειρήσεις

close menu