Επιχειρήσεις

Πόσες επενδύσεις έκανε η United Fiber (United Group) το 2022 από τα 2 δισ. ευρώ που έχουν εξαγγελθεί

Πρόκειται για τον βραχίονα της United Group (NOVA) στη Ελλάδα, που έχει εξαγγείλει επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών 2 δισ. ευρώ

Επειδή γίνεται ντόρος με τις δραστηριότητες του ομίλου United Group (μητρική της NOVA) και τις μεγάλες ζημιές που o όμιλος έχει λόγω του υπερβολικού δανεισμού, ενδιαφέρον έχει η εξέλιξη της νέας θυγατρικής που διατηρεί στην Ελλάδα από τις αρχές του 2022 της United Fiber. H United Fiber προήλθε από τη μερική διάσπαση της πρώην Wind (νυν Nova) και την απόσχιση του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του παθητικού εξοπλισμού (υποδομές και καλώδια οπτικών ινών), των δικτύων κορμού, διανομής, πρόσβασης καθώς και του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου οπτικών ινών. Αρχικά ονομάστηκε Hellenic Openfiber Α.Ε. και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε United Fiber Α.Ε. Είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Crystal Almond Sarl η οποία ανήκει στην United Group μέσω ανός ακόμα νομικού προσώπου της Newco United Group Hellas Sarl (ο όμιλος αρέσκεται στο να έχει πολυδαίδαλες εταιρικές δομές)

Με πιο απλά λόγια, είναι ο βραχίονας της United Group στη Ελλάδα, που θα διενεργήσει τις επενδύσεις  σε δίκτυα οπτικών ινών που έχει εξαγγείλει και ανέρχονται στο εντυπωσιακό μέγεθος των 2 δισ. ευρώ.

Αν ανατρέξει κάποιος στον ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας τον Ιούλιο του 2021, τα ενσώματα πάγια, δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού που κληρονόμησε από την διάσπαση ήταν 54 εκατ. ευρώ. Επίσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν 69,9 εκατ. ευρώ.

Δανεισμός και Ταμείο Ανάκαμψης η χρηματοδότηση

Αν αφήσουμε το χρόνο να περάσει και ανατρέξουμε στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο τέλος του 2022 τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί σε 76 εκατ. ευρώ. Συνεπώς οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε περίπου 22 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν λογιστικές αναπροσαρμογές ως προς την αξία των παγίων. Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα 69,69 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι οι μέτοχοι δεν έβαλαν νέο χρήμα. Πως χρηματοδοτήθηκαν αυτές οι επενδύσεις; Κυρίως με δανεισμό είναι η απάντηση. Οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από δάνεια περίπου 20 εκατ. ευρώ και  τα υπόλοιπα από την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, δηλαδή από τα έσοδα και από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της χρήσης.

Ο δανεισμός αυτός προέρχεται από το Ταμείο Ανάκμαψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει συμφωνήσει με το ελληνικό δημόσιο και δύο ελληνικές τράπεζες τις Eurobank και Εθνική Τράπεζα για την έκδοση ομολόγων RRF (Recovery Resilience Facility) για ποσό έως 79,35 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο και έως 20 εκατ. ευρώ από τις δύο τράπεζες. Το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου φέρει σταθερό επιτόκιο μόλις 0,77% ενώ τα τραπεζικά ομόλογα euribor συν κάποιο περιθώριο. Τα 20 εκατ. ευρώ συνεπώς του δανεισμού είναι μέρος αυτής της συμφωνίας.

Εσοδα 31,6 εκατ. ευρώ το 2022

Σε ότι αφορά τα έσοδα από την εμπορική λειτουργία της εταιρείας για το 2022 ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ και αποτελούνται από έσοδα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης  τηλεπικοινωνικαών δικρύων νέα γενιάς και δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων προς τηλεπικοιβνιακούς παρόχους, από έσοδα παροχής υπηρσιών ευυζωνικής πρόσβασης υπηρεσών διασύνδεσης και μεταφοράς δεδομένω ν καθώς και από έσοδα που προκύπτουν βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού με τη  NOVA από την παροχή υπηρεσίες χρήσεως οπτικής ίνας. Οπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία ανέλαβε τις εργασίες αναπτυξης του δικτύου οπτικών ινών ως «ανεξάρτητη» εταιρεία και στα τέλη του 2022 ενεργοποίησε 484 χιλ. γραμμές έχοντας συνδέσει 134 χιλιάδες πελάτες χονδρικής.

Η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 1,918 εκατ. ευρώ

Συνεχίζεται το επενδυτικό πλάνο

Το 2023 η εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υποδομών ως μέρος του επενδυτικού της πλάνου ύψους 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με αυτό θα υλοποιήσει την επένδυση για την κατασκευή δικού της δικτύου οπτικών ινών που ξεπερνά τα 22.000 χλμ καλύπτοντας 1,6 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ελλάδα έως το 2027.

Χρήστος Ιωάννου
[email protected]

close menu