Επιχειρήσεις

Πρακτορεία ΟΠΑΠ: Μετατρέπονται σε μίνι πολυκαταστήματα παροχής και άλλων υπηρεσιών

Επανάσταση για τη λειτουργία των πρακτορείων που θα μπορούν να διαθέτουν από συνδέσεις κινητής τηλφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης μέχρι διάθεση πακέτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων, εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς, έτοιμο φαγητό κλπ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 11ης Αυγούστου η απόφαση του προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Δημήτρη Ντζανάτου (της 11ης Ιουνίου 2023), που επιτρέπει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να παρέχει μέσω των πρακτορείων του,  «δευτερεύουσες δραστηριότητες». Πρόκειται για μία μικρή επανάσταση σε ότι αφορά τη λειτουργία των πρακτορείων, αφού κάνει αυτά τα μικρά διάσπαρτα στην Ελλάδα σημεία, να γίνουν μινι πολυκαταστήματα, διαθέτοντας διάφορες υπηρεσίες από συνδέσεις κινητής τηλφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης μέχρι διάθεση πακέτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων και εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ ενώ ορισμένα εξ αυτών των καταστημάτων θα μπορούν να μετατραπούν και σε χώρους εστίασης παρέχοντας έτοιμο φαγητό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά.
Ετσι δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων για τα πρακτορεία, τους πράκτορες και φυσικά για τον όμιλο ΟΠΑΠ Α.Ε. ή τυχόν συνεργαζόμενους άλλους φορείς.

Να σημειωθεί πως η έννοια των δευτερευουσών δραστηριοτήτων ορίστηκε ως η δυνατότητα παροχής και άλλων υπηρεσιών εκτός τυχερών παιχνιδιών, διαδικασία που προϋποθέτει την έγκριση ειδικής πολιτικής λειτουργίας στα πρακτορεία, σύμφωνα με την νομοθεσία, καθώς η παροχή των δευτερευουσών δραστηριοτήτων εντάσσεται στο πλαίσιο διασφάλισης και τήρησης βασικών αρχών λειτουργίας των πρακτορείων λόγω της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δευτερεύουσες δραστηριότητες εντός των Πρακτορείων μπορούν να παρέχονται από θυγατρικές/συγγενικές εταιρείες του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και από τρίτους. Προβλέπεται ειδική διαδικασία που επίσης περιγράφεται στο ΦΕΚ.

Ποιες υπηρεσίες θα μπορούν να παρέχουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ 

Σύμφωνα με την απόφαση τα Πρακτορεία μπορούν να λειτουργούν ως «Σημεία Πρόσβασης» και να διαθέτουν:

 1. Υπηρεσίες Παρόχου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για την παραλαβή από τον αποστολέα ή/και για την παράδο ση στον παραλήπτη ενός ή και περισσοτέρων ταχυδρομικών αντικειμένων εντός του χώρου των Πρακτορείων. Ως «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες» ορίζονται οι υπηρεσίες που συνίστανται στη περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων από αδειοδοτημένο Πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών
 2. Πώληση Πακέτων Σύνδεσης Κινητής/Καρτοκινητής Τηλεφωνίας
  Τα Πρακτορεία δύνανται να λειτουργούν ως σημεία διάθεσης προγραμμάτων σύνδεσης κινητής/καρτοκινητής τηλεφωνίας, μεταξύ άλλων, προμηθεύοντας πελάτες με κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου που εκδίδουν οι τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι. Η εν λόγω υπηρεσία δύναται να λειτουργεί συνδυαστικά με την πιο αμέσως επόμενη δευτερεύουσα δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι προσφέρουν και υπηρεσίες συνδρομητικού περιεχομένου σε προσυμφωνημένα πακέτα προς τους πελάτες τους.
 3. Πακέτα Συνδρομητικής Τηλεόρασης
  Τα Πρακτορεία δύνανται να λειτουργούν, κατόπιν συμφωνίας με τον εκάστοτε Πάροχο συνδρομητικού περιεχομένου ή και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτού, ως σημεία στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να λάβει πληροφορίες ή και να προμηθευθεί/εγγραφεί για εμπορικά προγράμματα συνδρομητικής τηλεόρασης, ανεξαρτήτως περιεχομένου (αθλητικού, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού κ.λπ.). Εν προκειμένω, η εν λόγω υπηρεσία δύναται να λειτουργεί συνδυαστικά με την πιο αμέσως προηγούμενη υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Πάροχοι
  συνδρομητικού περιεχομένου παρέχουν παράλληλα καιπρογράμματα τηλεφωνίας και διαδικτύου σε προσυμ φωνημένα πακέτα.
 4. Διάθεση Πακέτων Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος
  Τα Πρακτορεία δύνανται να μεσολαβούν στην προ- ώθηση πακέτων/προγραμμάτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε συνεργασία με και για λογαριασμό επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον ν. 4001/2011, ως ισχύει.
 5. Παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών και Ηλεκτρονικού Χρήματος
  Οι «Υπηρεσίες Πληρωμών», όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4537/2018, ως ισχύει, είναι οι κάτωθι επιχειρηματικές δραστηριότητες:
  α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοπο- θετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
  β) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
  γ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:
  αα) εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης, ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο
  μέσο, γγ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών,
  δ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:
  αα) εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης, ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο
  μέσο, γγ) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμ βανομένων των πάγιων εντολών,
  ε) έκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής,
  στ) υπηρεσίες εμβασμάτων,
  ζ) υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής,
  η) υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού».
  Εν προκειμένω, τα Πρακτορεία δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου, ήτοι στο όνομα και για λογαριασμό αδειοδοτημένου
  Ιδρύματος πληρωμών ή ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται στον ν. 4537/2018 και ν. 4021/2011, αντιστοίχως.
  Παράλληλα, τα Πρακτορεία δύνανται να διανέμουν και να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα που εκδίδεται από αδειοδοτημένο Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, υπό την
  ιδιότητα του αντιπροσώπου του Ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4021/2011.
  Τα Πρακτορεία λειτουργούν ως αντιπρόσωποι Ιδρύματος Πληρωμών/Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος, αφού διέλθουν τη διαδικασία καταχώρισης στο δημόσιο μητρώο που τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4021/2011 και ν. 4537/2018.
 6. Εισιτηρίων Θεαμάτων ή/και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και συναφών Υπηρεσιών
  Τα Πρακτορεία έχουν τη δυνατότητα να λειτουργή σουν σαν σημεία διάθεσης των πάσης φύσεως εισιτηρίων διοργανωτών ή και εταιρειών/οργανισμών του δημοσίου (π.χ. διάθεση εισιτηρίων ΜΜΜ, διάθεση εισιτηρίων για την στάθμευση εντός δήμων της ελληνικής επικράτειας) είτε σε απευθείας συνεργασία με τον εκάστοτε διοργανωτή του θεάματος ή, εν γένει, εκδότη του εισιτηρίου είτε σε συνεργασία με ενδιάμεσο πάροχο που μεσολαβεί στην κράτηση και διάθεση των εν λόγω εισιτηρίων με τη χρήση κατάλληλης λογισμικής εφαρμογής.
 7. Παροχή έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, αναψυκτικών, χυμών και αλκοολούχων ποτών
  Επιτρέπεται η παράλληλη λειτουργία των Πρακτορείων Τύπου Α’ και ΣΤ’ ως καταστημάτων έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, αναψυκτικών-χυμών και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μικρότερο ή ίσο του 15% vol., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί καταστημάτωνυγειονομικού ενδιαφέροντος.

Χρήστος Ιωάννου

Εδώ το αναλυτικό ΦΕΚ

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu