Επιχειρήσεις

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για τη Δούρος

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Δούρος Α.Ε., από σήμερα 28 Νοεμβρίου 2014, και για μέγιστο διάστημα 10 ημερών, αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30.9.2014, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής της εταιρείας διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «Γνώμη με επιφύλαξη».

Επιχειρήσεις

close menu