Επικαιρότητα

Πρόστιμα σε τρεις εταιρείες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου

Στην επιβολή προστίμων στις Prelium Investment, ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ και ΒΙΣ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Επίσης την ανάκληση της άδειας λειτουργίας στην Prelium Investment

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1015η/2.4.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ»  σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) και (δ) του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, τη θέση αυτής σε ειδική εκκαθάριση και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4514/2018. Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους € 120.000 στην εταιρία «PRELIUM INVESTMENT SERVICES ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 4514/2018 και του Κανονισμού ΕΕ 565/2017, κυρίως ως τη μη λήψη μέτρων για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της και ως προς μείζονα οργανωτικά θέματα λειτουργίας της.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους € 7.000 στην εταιρία «ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4514/2018 και της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΕ 565/2017, λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 1.7.2022 – 30.6.2023.

 Την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους € 3.000 στην εταιρία ΒΙΣ Α.Ε. για παράβαση του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3556/2007, καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2021 – 31.12.2021 δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1 του ΔΠΧΑ 9 σε συνδυασμό με τις παραγράφους Β13 και Β14 του ΔΠΧΑ 13 και τις παραγράφους 74 και 75 του ΔΛΠ 1.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu