Επιχειρήσεις

Ρεκόρ κερδοφορίας για την ABBank το 2022 – Αυξημένη η ρευστότητα

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 της τράπεζας ανέρχεται σε 18,6%, από 16% το 2021 - Αυξημένη η ρευστότητα

Για την ABBank, το 2022 αποδείχτηκε χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε ρεκόρ κερδοφορίας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα Καθαρά Κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 127% ετησίως και ανήλθαν σε €15,6 εκατ. (2021: €6,9 εκατ.) ενώ τα Καθαρά Λειτουργικά Έσοδα (προ Φόρων και Προβλέψεων) αυξήθηκαν κατά 115,7% ετησίως και διαμορφώθηκαν σε €22,4 εκατ. από €10,4 εκατ. το 2021.

Το Συνολικό Ενεργητικό αυξήθηκε κατά €139,8 εκατ. ή 14% σε ετήσια βάση, σε €1,14 δισ. από €1,0 δισ. το 2021, περιλαμβάνοντας συνολική αύξηση 43,3% στις τοποθετήσεις Ρευστών Διαθεσίμων σε Πιστωτικά Ιδρύματα και στην ΤτΕ σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στα χαρτοφυλάκια Ομολόγων, και μείωση 8,3% στα καθαρά υπόλοιπα Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών.

Τα μικτά υπόλοιπα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) μειώθηκαν στο 1,6% των μικτών υπολοίπων των συνολικών δανείων (2021: 1,9%), ενώ η κάλυψη των ΜΕΔ από προβλέψεις βελτιώθηκε σε 86%, έναντι 49,7% το προηγούμενο έτος.

Από πλευράς ρευστότητας και χρηματοδότησης, οι Καταθέσεις Πελατείας αυξήθηκαν κατά €169,2 εκατ. ή 20,1% σε ετήσια βάση και οι Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα μειώθηκαν σε οριακά επίπεδα (από €48,5 εκατ. σε €0,8 εκατ.), ενισχύοντας τους δείκτες ρευστότητας της Τράπεζας, με τον δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να μειώνεται στο 51,3% (2021: 67,2%) και τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 286,6% (2021: 186,6%).

Λαμβάνοντας υπόψη το Καθαρό Κέρδος της χρήσης 2022, στις 31.12.2022 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 της Τράπεζας ανέρχεται σε 18,6%, από 16,0% το 2021, με πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. Σε ενοποιημένο επίπεδο, τόσο τα Καθαρά Κέρδη για τη χρήση 2022, όσο και το Σύνολο Ενεργητικού είναι υψηλότερα κατά €1,9 εκατ. και €1,4 εκατ., αντιστοίχως, από αυτά της Τράπεζας σε ατομική βάση, με αποτέλεσμα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 σε επίπεδο Ομίλου να διαμορφώνεται στο 18,9%.

TAGS:

close menu