Επενδύσεις

Ρυθμίσεις για το ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνονται σε τροπολογία

Ρυθμίσεις για το ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνονται στη νέα τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την διάθεση των δημοσίων εγγράφων. Πρόκειται για την τέταρτη τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο που συζητείται την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.
 

Με την τροπολογία

  • επεκτείνεται η δυνατότητα του ΤΑΙΠΕΔ να καταγγέλλει μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης και για τα ακίνητα επί των οποίων έχει δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
  • παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ να ανανεώνει ή να παρατείνει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν.
  • οι πράξεις ανάληψης υποχρέωσης και οι σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατακτών που εκδόθηκαν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 ισχύουν από την έκδοσή τους ανεξάρτητα από τον χρόνο ανάρτησής τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • θεσπίζεται νέος τρόπος απόδοσης από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ένδικων βοηθημάτων και μέσων, κλήσης προς συζήτηση υπόθεσης, δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής για οποιαδήποτε υπόθεση σε οποιοδήποτε βαθμό ή στο πλαίσιο της αναιρετικής δίκης, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου. Επιδόσεις που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεωρούνται νόμιμες και για εκκρεμείς υποθέσεις.
  • η δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών που αφορούν έξοδα διοικητικής εκτέλεσης θα διενεργείται πλέον μετά την παραλαβή των σχετικών λογαριασμών. Προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση πληρωμή δαπανών που αφορούν έξοδα διοικητικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-2013 σε βάρος των πιστώσεων του υπουργείου Οικονομικών.
  • παρατείνονται οι προθεσμίες που αφορούν καταχωρίσεις φορέων στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών.
  • ο εισαγγελέας του Οικονομικού Εγκλήματος και οι 3 λειτουργοί που τον συνεπικουρούν, μπορούν να προβαίνουν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης για την τέλεση φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι δεσμεύσεις θα έχουν ετήσια διάρκεια και θα μπορούν να παρατείνονται.
  • ορίζεται ότι το καταβαλλόμενο ποσοστό επί του επιβληθέντος προστίμου ή της καθορισθείσας αποζημίωσης για το παραδεκτό των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων κατά πράξεων των Κτηματικών Υπηρεσιών πρέπει να έχει προσκομιστεί ως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης αντί με την κατάθεση του δικογράφου που ισχύει. Η ρύθμιση εφαρμόζεται και σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα που έχουν ασκηθεί από την 9η Νοεμβρίου 2012 και μετά, χωρίς να έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναζητηθεί.
close menu