Επιχειρήσεις

Σαράντης: Στα 52,14 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία στο πλαίσιο διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους

Σε 52.143.439 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Γρ. Σαράντης ΑΕΒΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία στο πλαίσιο διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Η εταιρία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με την ακύρωση 3.026.921 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την από 12.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε €52.143.439,14 και διαιρείται σε 66.850.563 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,78 η κάθε μία.

 

close menu