Επιχειρήσεις

Στα 121,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο του 2014

Στα 121,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο του 2014, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο 9μηνο του 2013.

Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014, από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Αντίθετα, η θετική επίπτωση, η οποία επίσης είχε αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014 από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους 21,3 εκατ. ευρώ (€ 17,4 εκατ. και € 3,9 εκατ. τόκοι) ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008 αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.

Αντίστοιχα, στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2013 περιλαμβάνεται εφάπαξ αρνητική επίπτωση ύψους € 109 εκατ., από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για το διάστημα 1.7.2010 έως 30.9.2013.

Χωρίς τις προαναφερθείσες επιπτώσεις, το EBITDA εννεαμήνου 2014 διαμορφώνεται σε € 819,5 εκατ. έναντι € 790 εκατ. πέρυσι, και το περιθώριο EBITDA σε 18,5% έναντι 17,5% αντίστοιχα.

Οι αποσβέσεις το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 448 εκατ. έναντι € 459 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 11 εκατ.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες ανήλθαν σε € 165,6 εκατ. έναντι € 163,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε € 179,5 εκατ. έναντι € 56,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά € 113,4 εκατ. (16,7%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 18%, έναντι 15,2% το εννεάμηνο 2013.

Χωρίς τις προαναφερθείσες επιπτώσεις, το EBITDA εννεαμήνου 2014 διαμορφώνεται σε € 819,5 εκατ. έναντι € 790 εκατ. πέρυσι, και το περιθώριο EBITDA σε 18,5% έναντι 17,5% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο τριμήνων, τo EBITDA του γ’ τριμήνου διαμορφώθηκε σε € 246,7 εκατ. έναντι € 94,7 εκατ. πέρυσι, δηλαδή αύξηση κατά € 152 εκατ., ενώ εξαιρώντας τις προαναφερθείσες επιπτώσεις από την Απόφαση της Διαιτησίας για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (€ 109 εκατ.) στο γ΄ τρίμηνο 2013 και την αντιστροφή των € 17,4 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο 2014 λόγω της ακυρωτικής απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αύξηση διαμορφώνεται σε € 60,4 εκατ. (29,7%).

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά € 69 εκατ. ή 1,5% και διαμορφώθηκε σε € 4.424,9 εκατ. έναντι € 4.493,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.
Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 51,3 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 65,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Στο γ’ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά € 48,6 εκατ. ή 3,2%.
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε € 4.287 εκατ. το εννεάμηνο 2014 έναντι € 4.348,9 εκατ. το εννεάμηνο 2013 (μείωση € 61,9 εκατ. ή 1,4%).
Ειδικά στο γ’ τρίμηνο, τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 47,8 εκατ. ή 3,2%. Αν εξαιρέσουμε την αρνητική επίδραση στα έσοδα ύψους € 17,7 εκατ., λόγω της προαναφερθείσας Απόφασης της Διαιτησίας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013, η αύξηση ανέρχεται σε € 30,1 εκατ. ή 2%, λόγω αυξημένης ζήτησης, όπως αναλύεται παρακάτω, καθώς και ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων.

Αναλυτικότερα:
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 6,2% (2.821 GWh) το εννεάμηνο του 2014, στις 42.618 GWh έναντι 45.439 GWh το εννεάμηνο του 2013.
Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η μείωση της ζήτησης είναι 0,9% (379 GWh) και φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις ήπιες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Η χαμηλότερη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μικρή μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά σε 97,9% από 98,3%, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ κατά 413 GWh (1,1%), σε 37.138 GWh.
Αντίθετα, στο γ΄ τρίμηνο 2014, ο ρυθμός μείωσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκε σε 3,4%, ενώ αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η εγχώρια ζήτηση παρουσιάζει αύξηση κατά 1,4% και ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ αυξάνεται κατά 1,1% (151 GWh).
Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τους πελάτες Χαμηλής Τάσης.
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 68,3% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2013 ήταν 65,1%.
Η παραγωγή των μονάδων με καύσιμο λιγνίτη αυξήθηκε κατά 1,4% , ενώ σημαντικά αυξήθηκε και η παραγωγή από φυσικό αέριο σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου η αντίστοιχη παραγωγή ήταν σημαντικά χαμηλότερη, κυρίως λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν ιδίως το α΄ εξάμηνο του 2013.
Αντίστοιχα, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 41% μεταξύ των δύο περιόδων.
Τέλος, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013, ενώ το αντίστοιχο μερίδιό τους στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε σε 17,6% από 15,6%, λόγω της μειωμένης συνολικής ζήτησης.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 182,4 εκατ. (4,8%), από € 3.812,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, σε € 3.630,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.
Σημειώνεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες εννεαμήνου 2013 περιλαμβάνεται επιβάρυνση ύψους € 91,3 εκατ. από την Απόφαση της Διαιτησίας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε για την περίοδο 1.1.2010 έως 31.12.2012 (το υπόλοιπο ποσό των € 17,7 εκατ. περιλαμβάνεται, όπως προαναφέρθηκε, στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αφορούσε την περίοδο 1.1.2013 έως 30.9.2013).
Επιπλέον, στις λοιπές λειτουργικές δαπάνες εννεαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Ειδικότερα:

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, λιγνίτη τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά περίπου € 66 εκατ. (2,9%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013.
Συγκεκριμένα:
– Η μείωση της δαπάνης για υγρά καύσιμα κατά € 7,7 εκατ. (1,2%), από € 624,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2013 σε € 617,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 5,4% και 5,8% αντίστοιχα, (συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του premium που επέτυχε η εταιρεία από 1.1.2014), καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα σημείωσε αύξηση κατά 148 GWh, εκ των οποίων οι 126 GWh σημειώθηκαν το γ΄ τρίμηνο του 2014.
– Η δαπάνη για φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά € 29,5 εκατ. (12,1%), από € 243,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2013 σε € 273,1 εκατ., λόγω της αύξησης της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 32,5%, η οποία αντισταθμίστηκε, σε κάποιο βαθμό, από τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου κατά 12,1%.
Ειδικά στο γ΄ τρίμηνο η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 38,3 εκατ. (27,8%) λόγω της μειωμένης παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 19,2% (277 GWh) και των μειωμένων τιμών.
– Η δαπάνη για λιγνίτη τρίτων αυξήθηκε κατά € 27,5 εκατ. και διαμορφώθηκε σε € 53,9 εκατ.
– Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 11,8% ή € 133,4 εκατ., από € 1.135,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2013 σε € 1.001,8 εκατ. Πιο συγκεκριμένα – και σε ό,τι αφορά το Διασυνδεδεμένο Σύστημα – η δαπάνη για αγορές ενέργειας ανήλθε σε € 882 εκατ. έναντι € 990,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2013, μείωση κατά 11% ή € 108,8 εκατ.
Μεγάλο μέρος της μείωσης της δαπάνης για αγορές ενέργειας οφείλεται στη σημαντική μείωση της δαπάνης για τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους και της δαπάνης για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο Τρίτων καθώς και στη μείωση του όγκου των αγορών ενέργειας κατά 799 GWh (739 GWh από το Σύστημα και 60 GWh από το Δίκτυο).
Αντίθετα, η μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας περιορίστηκε από την αύξηση κατά 51,6%, του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος, από € 37,6/MWh το εννεάμηνο του 2013 σε € 57/MWh το εννεάμηνο του 2014, καθώς και από την αυξημένη καθαρή δαπάνη κατά € 50,2 εκατ., για Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού των ΑΔΙ για σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την κατάργηση ΑΔΙ για συγκεκριμένες παλαιότερες μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ από την 1.8.2013.
Αρνητική επίδραση είχε επίσης η αυξημένη κατά € 9,6 εκατ. δαπάνη, που αφορά τη νέα μέθοδο υπολογισμού της τιμής που πληρώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ΑΠΕ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
– Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 91,9 εκατ., οριακά αυξημένη, ως συνέπεια της μείωσης της τιμής εισαγωγών κατά 14,1%, η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των εισαγωγών κατά 412 GWh (2.045 GWh το εννεάμηνο 2014 έναντι 1.633 GWh το εννεάμηνο του 2013).
– Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 164,8 εκατ., αυξημένη κατά € 17,4 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013, λόγω αυξημένης μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπής CO2. Οι εκπομπές CO2 για το εννεάμηνο του 2014 παρέμειναν σταθερές σε 30,2 εκατ. τόννους σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013.

Δαπάνες Μισθοδοσίας
Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού, ανήλθε σε € 33,2 εκατ. (4,3%), από € 780 εκατ. το εννεάμηνο του 2013 σε € 746,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.
H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 765 εργαζόμενους, από 19.531 την 30.9.2013 σε 18.766 την 30.9.2014.

Προβλέψεις
Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε € 304,1 εκατ. το εννεάμηνο 2014 έναντι € 270,5 εκατ. το εννεάμηνο 2013, αύξηση κατά € 33,6 εκατ. (12,4%).
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κυμάνθηκαν περίπου στα περυσινά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε € 255 εκατ., έναντι € 261 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.
Σημειώνεται ότι από τις προβλέψεις του εννεαμήνου 2014 έχει αφαιρεθεί ποσό ύψους € 57,9 εκατ. που αφορά προκαταβολές έναντι κατανάλωσης ρεύματος των πελατών Χαμηλής Τάσης που βρίσκονταν σε επισφάλεια στις 30.9.2014.
Ειδικά στο γ΄ τρίμηνο 2014, οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες σημείωσαν μείωση κατά € 37,7 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 51,2 εκατ. έναντι € 88,9 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2013, κυρίως λόγω της μείωσης των προβλέψεων για πελάτες Χαμηλής Τάσης.
Οι συνολικές προβλέψεις για το εννεάμηνο του 2014 περιλαμβάνουν επιβάρυνση ύψους € 48,3 εκατ. για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ που δημιουργήθηκε στην αγορά του ΗΕΠ, κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.
Τέλος, οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά μειώθηκαν σε € 0,6 εκατ, το εννεάμηνο 2014 έναντι € 9,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

Τα λοιπά Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά € 132,4 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 364,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 έναντι € 496,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Χαρακτηριστικά, σημειώνεται ότι, οι εργολαβίες τρίτων και η ανάλωση υλικών μειώθηκαν κατά € 64 εκατ. περίπου σε σχέση με πέρυσι.

Συμπερασματικά,
Το εννεάμηνο του 2014, το 48,5% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 49,9% το εννεάμηνο του 2013.
Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το εννεάμηνο του 2014 απορρόφησαν το 24,7% των εσόδων έναντι 27,3% το εννεάμηνο του 2013. Όσον αφορά την εξέλιξη των προβλέψεων, εξαιρουμένης της εφάπαξ πρόβλεψης για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, αυτές απορρόφησαν το 5,8% των συνολικών εσόδων από 6% πέρυσι.
Το ποσοστό που απορρόφησε η μισθοδοσία περιορίζεται σε 15,4% το εννεάμηνο 2014 έναντι 15,6% πέρυσι.

www.bankingnews.gr

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επιχειρήσεις

close menu