Επιχειρήσεις

Στα 17 δισ. ευρώ μειώθηκε η αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες

Στα 17 δισ. ευρώ μειώθηκε η αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014, από 22,5 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΤΧΣ για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, τα κυριότερα στοιχεία είναι τα εξής:

Έσοδα από τόκους
: Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014 που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 58,6εκ. έναντι € 148,6εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στη μείωση του υπολοίπου των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατέχει το ΤΧΣ μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τέλος του Ιουνίου του 2013.
Δαπάνες προσωπικού: Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014 οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των € 2εκ. έναντι ποσού € 1,8εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Ο αριθμός προσωπικού και Διοίκησης του ΤΧΣ κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 33, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 σε 22.
Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014 τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 16,7εκ. έναντι € 10,3εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αμοιβές των εκθέσεων αποτίμησης που παρείχαν επενδυτικές τράπεζες, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του νόμου τον Απρίλιο του 2014, για τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ανήλθαν σε € 6,6εκ.
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα: Κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 ο εν λόγω λογαριασμός ανερχόταν στο ποσό των € 625,3εκ. έναντι ποσού € 488,7εκ. την 31η Δεκεμβρίου του 2013.
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο: Κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του ΕΤΧΣ δεν σημείωσε μεταβολή από την 31η Δεκεμβρίου 2013 και παρέμεινε στα € 10.932,9εκ. σε ονομαστική αξία.
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Κατά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμήθηκε στα € 17,0 δις έναντι € 22.5 δις την 31η Δεκεμβρίου του 2013.
Η εύλογη αξία μειώθηκε, την 10η Δεκεμβρίου 2014, στα € 13 δις, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεταβλητότητας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014 που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, το Ταμείο εισέπραξε από τη διαδικασία εκκαθάρισης των τραπεζών σε μετρητά το συνολικό ποσό των € 40εκ.
Το εκτιμώμενο ανακτήσιμο πόσο για το χρηματοδοτικό κενό που καλύφθηκε από το ΤΧΣ αντί του ΤΕΚΕ ανήλθε την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 στο ποσό των € 2.792 εκ. έναντι του ποσού των € 2.853εκ την 31η Δεκεμβρίου του 2013.
Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014, το ΤΧΣ αναγνώρισε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ζημία απομείωσης από τις εν λόγω απαιτήσεις ποσού € 34,3εκ.

Σημαντικά γεγονότα των Συστημικών Τραπεζών

i) Πανευρωπαϊκή Άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («ΕΕΜ»): Έλεγχος Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Την 26η Οκτωβρίου του 2014, η ΕΚΤ και η ΕΑΤ γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης.
Η άσκηση αυτή περιελάμβανε τόσο τoν έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR), όσο και μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κατά την οποία η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών που εξετάστηκε, δοκιμάστηκε κάτω από διαφορετικά σενάρια ακραίων καταστάσεων και υπολογίστηκε συγκρινόμενη με τα ελάχιστα όρια του δείκτη σε κάθε σενάριο.
Σύμφωνα με το στατικό σενάριο δυσμενών εξελίξεων, η συνολική κεφαλαιακή υστέρηση για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες ανήλθε σε € 8,7δις (Alpha € 0δις, Eurobank € 4,7δις, ΕΤΕ € 3,4δις και Πειραιώς € 0,7δις).
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση της άντλησης κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε το 2014, το υπόλοιπο της κεφαλαιακής υστέρησης ανήλθε σε € 2,7δις (Πειραιώς € 0δις, Eurobank € 1,76δις, και ΕΤΕ € 0,93δις). Οι ελληνικές τράπεζες αξιολογήθηκαν υπό την υπόθεση του δυναμικού ισολογισμού (λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την 1η Ιανουαρίου 2014), με αποτέλεσμα η ΕΤΕ να μην παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση και η Eurobank στην ουσία να μην παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση.
ii) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Ο νόμος 4303/2014 (ΦΕΚ 231/17.10.2014) ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την τροποποίηση του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013. Τo άρθρο αυτό αναφέρεται στην προαιρετική μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων («ΑΦΑ»), επί προσωρινών διαφορών που προκύπτουν από την διαγραφή του ιδιωτικού χρέους (PSI) και τις συσσωρευμένες προβλέψεις του δανειακού χαρτοφυλακίου, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Οι οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις που θα κατέχονται από τις τράπεζες δίνουν το άμεσο δικαίωμα αποπληρωμής από το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Alpha, η Eurobank και η ΕΤΕ συγκάλεσαν, στις 7 Νοεμβρίου 2014, Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προκειμένου να εγκριθεί η ένταξη των τραπεζών στον ειδικό πλαίσιο διατάξεων για τη μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η Πειραιώς αποφάσισε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 19η Δεκεμβρίου 2014 για την ένταξη της τράπεζας στο καθεστώς των ΑΦΑ.

Alpha Bank
Τον Ιούνιο του 2014 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην Alpha να αποκτήσει τη Λιανική Τραπεζική της Citibank στην Ελλάδα, καθώς και την Diners Club Ελλάδος Α.Ε., τις σχετικές
απαιτήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, τις καταθέσεις, τις πελατειακές σχέσεις, καθώς και τα υποκαταστήματα, τους εργαζόμενους και τις υποδομές. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2014.
Τον Σεπτέμβριο του 2014 η Alpha, με τη συγκατάθεση του ΤΧΣ, ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 2.200 εργαζόμενοι. H Τράπεζα αναμένει μείωση του μισθολογικού κόστους κατά € 120εκ. ετησίως, ενώ το κόστος του προγράμματος εκτιμάται στο ποσό των € 195εκ.

Eurobank
Στο πλαίσιο του Νόμου 3864/2010, το ΤΧΣ ανακοίνωσε την 4η Απριλίου 2014 ότι θα υπέγραφε νέο Πλαίσιο Συνεργασίας (RFA) με την Eurobank, εάν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που έλαβε χώρα τον Απρίλη του 2014, ξεπεράσει το 50% της αύξησης κεφαλαίου.
Το νέο RFA υπογράφηκε μεταξύ ΤΧΣ και Eurobank τον Αύγουστο του 2014.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Τον Σεπτέμβριο 2014, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην ETE, προκειμένου η Finansbank να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, μέσω δημόσιας προσφοράς.
Με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης η ΕΤΕ είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη συμμετοχή της στη Finansbank, έτσι ώστε το ποσοστό της συμμετοχής της να μην αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% μέχρι το τέλος του 2015.
Τον Νοέμβριο του 2014 η ΕΤΕ, κατόπιν της έγκρισης του ΤΧΣ, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη διάθεση υφιστάμενων μετοχών της Finansbank, που κατέχει σήμερα η ΕΤΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 2,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της ανακοινωθείσας ΑΜΚ και τη χορήγηση δικαιώματος συμπληρωματικής κατανομής υφιστάμενων μετοχών («overallotment option»).
Το συνολικό ποσοστό που θα διατεθεί δεν θα υπερβαίνει το 26,9%.
Τον Σεπτέμβρη του 2014 η ΕΤΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας πώλησης και αγοράς για την Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ε, μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) υπό την ιδιότητά του ως πωλητής, την Apollo Investment Holdco υπό την ιδιότητά της ως αγοραστή, και την Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτρια.
Τον Οκτώβρη του 2014, η ΕΤΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της MIG ΑΕΕΑΠ, η οποία είχε εγκριθεί από το ΤΧΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ κατέχει συνολικά 13.605.064 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 96,67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της MIG ΑΕΕΑΠ.
Επίσης, τον Οκτώβρη του 2014, η ΕΤΕ ανακοινώσε την απόκτηση του 5% των κοινών μετοχών μετά ψήφου της Finansbank, από το International Finance Corporation (“IFC”), κατόπιν άσκησης σχετικού δικαιώματός του (put option) και σύμφωνα με την από 29 Μαρτίου 2007 μεταξύ τους συμφωνία.
Ειδικότερα, η ΕΤΕ κατέβαλε συνολικό τίμημα, $ 343εκ. για την απόκτηση μετοχών. Κατόπιν αυτού, η συμμετοχή του Ομίλου ΕΤΕ στη Finansbank ανέρχεται σε 99,81%.

Τράπεζα Πειραιώς
Τον Ιούλιο του 2014 εξασκήθηκαν 4.951.260 warrants και αντηλλάγησαν 22.160.707 μετοχές, με το ΤΧΣ να λαμβάνει € 39εκ.
Μετά την εξάσκηση των warrants η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Πειραιώς μειώθηκε από 67.3% σε 66.9%.
Στις 14 Αυγούστου του 2014, η Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμφωνία πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην ERGO Insurance Group, θυγατρική της Munich Re.
Το συνολικό τίμημα συμφωνήθηκε σε € 90εκ. σε μετρητά, το οποίο υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές που αφορούν τη μεταβολή της καθαρής θέσης μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.
Τον Οκτώβριο του 2014, το ΤΧΣ ψήφισε στην έκτακτη γενική συνέλευση της Πειραιώς υπέρ της συγχώνευσής της με τη Γενική Τράπεζα και της ολοκλήρωση της συναλλαγής με την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης.
Επίσης, το ΤΧΣ ενέκρινε την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών αξίας € 750εκ. του Ν.3723/2008 που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και την ακύρωση των τίτλων που ενσωματώνουν αυτές.
Επιπρόσθετα, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις εξαγορασθείσες προνομιούχες μετοχές.
Οι δύο εταιρικές πράξεις εγκρίθηκαν από την Πειραιώς στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2014.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu