Νέα

Στο ΦΕΚ ο νόμος για την δημοσιότητα πολυεθνικών και αποστολή στοιχείων στο ΓΕΜΗ

Περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις που αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Πρώτο, Αριθμός 188, 14/11/2023) ο νόμος 5066/2023 που περιλαμβάνει:

α) η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429), με την τροποποίηση των ν. 4548/2018
(Α’ 104) και 4919/2022 (Α’ 71), ως προς τη θέσπιση υποχρέωσης υποβολής και δημοσίευσης δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και,
κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων,
β) η θέσπιση υποχρέωσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και

γ) η δημιουργία ειδικότερου πλαισίου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σκοπός των διατάξεων είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και εταιρικής διαφάνειας μέσω της δημόσιας υποβολής δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος
των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν δραστηριότητες στη χώρα, η έγκαιρη συγκέντρωση εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης, για την απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων της χώρας σε τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς και η προστασία του
καταναλωτή κατά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Εδώ ο νόμος NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5066

close menu