Οικονομία

Στο ΦΕΚ της 1ης Αυγούστου η μετονομασία του υπουργείου Οικονομικών σε Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Με ένα μήνα και πλέον μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η μετονομασία του καθώς και ορισμένες άλλες μεταβολές.

Με το προεδρικό διάταγμα 82 αποφασίστηκε η μετονομασία του Υπουργείου πρώην Οικονομικών σε Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα συμπεριλαμβάνονται η σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, καθώς και η μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού. Το προεδρικό διάταγματα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 139, Τεύχος Α’ την 1η Αυγούστου 2023.

Με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία Υπουργείου Οικονομικών και
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα Υπουργείου Εσωτερικών
1. Το Υπουργείο Οικονομικών μετονομάζεται σε
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών της παρ. 2 του

άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) μετονομάζεται σε
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 2
Μεταφορά αρμοδιοτήτων
εντός του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών
ΤοΤμήμα Δ’- Συντονισμού για την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της
περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 37 του π.δ. 142/2017
(Α’181) μεταφέρεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 77/2023 (Α’130) στη
Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής της παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 77/2023, ως
σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων
προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Άρθρο 3
Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο
Υπουργείο Εσωτερικών – Μεταφορά
αρμοδιοτήτων
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Γενική
Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς
και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική
Γραμματεία μεταφέρονται, από τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών καιΟργάνωσης της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ.
84/2019, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων,
θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, (α) η
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και (β) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του άρθρου 21 του π.δ. 40/2020 (Α’85), η οποία μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 11
του π.δ. 77/2023, μεταφέρεται, υπό την επιφύλαξη της
παρ. 2 του τελευταίου αυτού άρθρου, από τη Γενική
Γραμματεία Εσωτερικών καιΟργάνωσης του Υπουργείου

Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
του ιδίου Υπουργείου, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού.

Άρθρο 4
Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 77/2023 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο
αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η ΔιεύθυνσηΤεχνικών
Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3
του π.δ. 97/2017 (Α’ 138), εξαιρουμένου του Τμήματος
Τοπογραφικής.».

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση
παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 14 π.δ. 77/2023
1. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 77/2023 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όπουστην κείμενηνομοθεσίααναφέρεταιοαρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου σε θέματατωνμεταφερομένωνυπηρεσιών, νομικώνπροσώπων
καιαρμοδιοτήτων, νοείται εφεξήςοΥπουργόςήτοαρμόδιο
όργανοτουΥπουργείουστον/στοοποίον/ομεταφέρονται
οι σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το παρόν.».
2. H παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 77/2023 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων εξακολουθεί να
ασκείται, έως τις 31.12.2023, από τις υπηρεσίες που τις
ασκούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι
αρμοδιότητες του άρθρου 24 του ν. 5000/2022 (Α’ 226)
για θέματα των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων
εξακολουθούν να ασκούνται, έως τις 31.12.2023 από τις
Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων των
Υπουργείων προέλευσης. Ειδικά για Υπουργεία, στα
οποία δεν υφίσταται Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) και έως την έναρξη λειτουργίας
ΑΜΚΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να
ασκούνται από τις ΑΜΚΕ των Υπουργείων προέλευσης.».
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 77/2023 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται
ως εξής:
«4. Οι δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών και
φορέων βαρύνουν έως την 31η.12.2023 τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού των Υπουργείων, από τα οποία
μεταφέρονται σύμφωνα με το παρόν. Οι δαπάνες που
αφορούν στην αρμοδιότητα της περ. (γ) της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) που μεταφέρεται
με το άρθρο 7 του παρόντος στη Γενική Γραμματεία
Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής
Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βαρύνουν, έως την 31η.12.2023
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών.».
4. Στο άρθρο 14 του π.δ. 77/2023 προστίθεται παρ. 5
ως εξής:
«5. Ειδικά για τις υπηρεσίες που μεταφέρονται στη
Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία συστήνεται
με το άρθρο 7, οι απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό τους διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι συναφείς
δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
έως την 31η.12.2023.»
5. Έργα, τεχνικές μελέτες και η παροχή υπηρεσιών
που έχουν δημοπρατηθεί ή συμβασιοποιηθεί πριν από
την 27η Ιουνίου 2023, ημερομηνία θέσης σε ισχύ του
άρθρου 8 του π.δ. 77/2023, περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
και αφορούν υποδομές ύδρευσης, πλην των συμβάσεων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ)
της μείζονος περιοχής πρωτευούσης και των συμβάσεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου εκατοστού δεκάτου τετάρτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110) που υπάγονται
στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, ολοκληρώνονται από τις υπηρεσίες
της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, τις Υπηρεσίες και
τα Τεχνικά Συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
6. Έργα, τεχνικές μελέτες και η παροχή υπηρεσιών
που έχουν δημοπρατηθεί ή συμβασιοποιηθεί πριν από
την 27η Ιουνίου 2023, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της
παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 77/2023, περί μεταφοράς
αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και αφορούν λιμενικές υποδομές που
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης
Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ολοκληρώνονται από τις υπηρεσίες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, τις Υπηρεσίες
και τα Τεχνικά Συμβούλια του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.

Άρθρο 6
Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος
ρυθμίσεων του π.δ. 77/2023
1. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 77/2023,
περί της μεταφοράς από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Τμήματος
Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού και
του Τμήματος Συμβάσεων και Ελέγχου της Διεύθυν-

σης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών της Γενικής
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής των παρ. 2 και 3
του άρθρου 17 του π.δ. 127/2017 (Α’ 157), αρχίζει την
1η.1.2025.
2. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 77/2023, περί συγχώνευσης της Γενικής
Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
του άρθρου 2 του π.δ. 40/2021 (Α’ 100) και της Γενικής
Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ιδίου Υπουργείου του άρθρου 3 του π.δ. 40/2021 σε μία
Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αρχίζει
την 1η.1.2025.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

close menu