Επιχειρήσεις

Συρρίκνωση ζημιών για τα ΕΛΠΕ στο 9μηνο του 2014

Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισαν τα ΕΛΠΕ στο εννεάμηνο του 2014, αφού μειώθηκαν στα 139 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 171 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του περασμένου έτους, 2013.

Σε ό,τι αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2014, οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 51 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2013.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο όμιλος των ΕΛΠΕ, παρουσίασε βελτιωμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητές του, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA για το τρίτο τρίμηνο να διαμορφώνονται στα 146 εκατ. ευρώ.

Αυτά οφείλονται στο καλύτερο διεθνές περιβάλλον διύλισης, την αυξημένη συνεισφορά του διυλιστηρίου Ελευσίνας με αύξηση της παραγωγής και εξαγωγών προϊόντων, τον έλεγχο κόστους αλλά και τις βελτιωμένες επιδόσεις στους κλάδους Εμπορίας, κυρίως λόγω τουρισμού και αεροπορικής κίνησης, καθώς και των Πετροχημικών.

Η πτώση των διεθνών τιμών επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα του κλάδου διύλισης.
Τέλος, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα του υψηλού κόστους δανεισμού και της διαθεσιμότητας ρευστότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ισχυροποιημένη εμφανίζεται η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου μετά από τις πρόσφατες εκδόσεις διεθνών ομολόγων και τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές στο τρίμηνο.

Σημαντική μείωση διεθνών τιμών αργού και βελτίωση Ευρωπαϊκών περιθωρίων διύλισης – Ισχυροποίηση δολαρίου έναντι του ευρώ
Η αυξημένη διαθεσιμότητα αργού από τις ΗΠΑ και η αύξηση παραγωγής σε Λιβύη και Ιράκ, αντιστάθμισαν τη μειωμένη προσφορά Ρωσικού αργού στη Μεσόγειο και σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των διεθνών τιμών αργού κατά το Γ’ Τρίμηνο.
Η τιμή αργού πετρελαίου τύπου Brent σημείωσε πτώση της τάξης των $25/bbl, κάτω από $90/bbl το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου σε σχέση με τις υψηλότερες τιμές του έτους που κατεγράφησαν στο τέλος Ιουνίου ($115/bbl).
Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος οδήγησαν σε υποχώρηση της τιμής του Ευρώ, το οποίο σημείωσε χαμηλό διετίας στα 1,25 και διαμορφώθηκε στα 1,33 δολάρια κατά μέσο όρο για το Γ’ Τρίμηνο.
Η ισχυροποίηση του δολαρίου ευνοεί τον κλάδο διύλισης, καθώς τα διεθνή περιθώρια, ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης της κερδοφορίας, υπολογίζονται και εκφράζονται σε δολάρια.
Οι εξελίξεις στην αγορά αργού πετρελαίου σε συνδυασμό με την αυξημένη διεθνή ζήτηση για προϊόντα, κυρίως βενζίνες, οδήγησαν σε βελτιωμένα περιθώρια διύλισης. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα $4,6/bbl (Γ’ Τρίμ. 2013: $1,0/bbl), ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $5,1/bbl (Γ’ Τρίμ. 2013: $2,9/bbl).

Αύξηση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων στο Γ’ Τρίμηνο 2014 ανήλθε στα 1,6 εκατ. τόνους, ενισχυμένη κατά 3% σύμφωνα με αρχικά επίσημα στοιχεία, παρουσιάζοντας αύξηση στα καύσιμα κίνησης για πρώτη φορά από το 2009. Ενισχυμένη εμφανίζεται η ζήτηση για ντίζελ ενώ ο ρυθμός μείωσης της αγοράς βενζίνης επιβραδύνεται. Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση στη ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα (+13%), λόγω αυξημένης αεροπορικής κίνησης κατά την τουριστική περίοδο.

Ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα
Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €146 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 97% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αντανακλώντας το βελτιωμένο Ευρωπαϊκό περιβάλλον διύλισης που επικράτησε στο Γ’ Τρίμηνο. Η βελτίωση στα αποτελέσματα καταγράφηκε κυρίως από τον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού & Εμπορίας, με σημαντική αύξηση παραγωγής και εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 1,6 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 46% των συνολικών πωλήσεων.
Ο δείκτης απασχόλησης (utilisation) του διυλιστηρίου Ελευσίνας ξεπέρασε το 100% της δυναμικότητας σχεδιασμού (design capacity) για το Γ’ Τρίμηνο, μετά τις εργασίες βελτίωσης του περασμένου Μαρτίου-Απριλίου, και παρουσίασε αυξημένη αποδοτικότητα και συνεισφορά.
Αντίστοιχα, βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισαν και οι κλάδοι Εμπορίας και Πετροχημικών.
Τα έργα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας επέδρασαν θετικά στα αποτελέσματα με επιπλέον όφελος €24 εκατ. για το Γ’ Τρίμηνο 2014, με μεγάλο μέρος της ωφέλειας να προέρχεται από τη μείωση των σταθερών εξόδων που είναι χαμηλότερα κατά 12% το 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Συνολικά, τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του επιτυγχάνοντας μείωση στο λειτουργικό κόστος σε όλους τους κλάδους, βελτιωμένη οργάνωση και συνέργιες σε κεντρικές διευθύνεις ενώ και η λειτουργία και η ενεργειακή απόδοση των διυλιστηρίων έχει βελτιωθεί με ουσιαστική επίδραση στην κερδοφορία.
Σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων προκάλεσε ζημιές ύψους περίπου €100 εκατ. λόγω αποτίμησης αποθεμάτων, οδηγώντας τα Κέρδη EBITDA στα €45 εκατ. (Γ’ Τρίμ. 2013: €75 εκατ.) ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα -€51 εκατ. (Γ’ Τρίμ. 2013: €2 εκατ.).
Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €1,8 δισ., μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 46% (Γ’ Τρίμ. 2013: 49%). Οι πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων έχουν ισχυροποιήσει τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου επιτρέποντας σε πρώτη φάση την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του κοινοπρακτικού δανείου στο οποίο συμμετείχαν Ελληνικές και ξένες τράπεζες.
Η στρατηγική για την περαιτέρω αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων με στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη διαχείριση των ευμετάβλητων συνθηκών στην αγορά κεφαλαίων αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests των Ελληνικών τραπεζών αλλά και ευρύτερα των παραγόντων που επηρεάζουν τις αγορές κεφαλαίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Διανομή Αποθεματικών Ν.4172/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αποφασίσει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός του 2014, με θέμα την εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 σχετικά με την έκτακτη φορολόγηση και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος είχε εγγράψει στα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε στις 31/12/2013 πρόβλεψη γα φόρους ύψους €21 εκατ., που αντιστοιχεί στο 19% των σχετικών αποθεματικών. Με τη φορολόγηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση τόσο της εταιρείας όσο και των μετόχων και η διανομή που προβλέπεται αναλογεί στο ποσό των €0,21 ανά μετοχή.

Διαδικασία πώλησης ΔΕΣΦΑ
Οι διαδικασίες έγκρισης για την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά την οριστική πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ ως ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE) και την ευθυγράμμιση του Ελληνικού νομικού πλαισίου, εκκρεμεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμ. 2014, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:
«Στο Γ’ Τρίμηνο, ο Όμιλος σημείωσε ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες κερδοφορίας μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα αναπτυξιακών επενδύσεων και αναδιάρθρωσης των προηγούμενων ετών. Η σημαντική μείωση των διεθνών τιμών αργού, που επηρέασαν αρνητικά τα δημοσιευμένα μας αποτελέσματα, αποδεικνύει ότι η ευμεταβλητότητα και αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας παραμένουν. Η διατήρηση χαμηλών διεθνών τιμών αργού ευνοεί τον κλάδο διύλισης καθώς μειώνει το κόστος ενέργειας, έναν από τους σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την κερδοφορία, ενώ θετικά επιδρά και στη συνολικότερη οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.
Όλα τα διυλιστήριά μας λειτούργησαν σε υψηλό βαθμό απασχόλησης, οδηγώντας σε αύξηση εξαγωγών. Το διυλιστήριο Ελευσίνας, μετά τις εργασίες βελτίωσης του Μαρτίου-Απριλίου 2014, ξεπέρασε το 100% του βαθμού απασχόλησης έναντι προδιαγραφών σχεδιασμού καθ’ όλη τη διάρκεια του Τριμήνου, με σημαντική συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου. Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν και οι θυγατρικές λιανικής εμπορίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και ο κλάδος των Πετροχημικών.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση της εξωστρέφειας και τη συνεχή λειτουργική βελτίωση σε όλες τις δραστηριότητές μας και προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις σημαντικές μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον».

close menu