Επενδύσεις

Τι αλλάζει στις δημόσιες προσφορές έως 5 εκατ. ευρώ

Κάθε δημόσια πρόταση ύψους έως 5 εκατ. ευρώ θα υπόκειται στο εξής στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί συμπλήρωσης ειδικού πληροφοριακού δελτίου.

Τόσο οι επικείμενες εισαγωγές στην ΕΝ.Α ΣΤ.ΕΠ, όσο και οι έως 5 εκατ. ευρώ δημόσιες προσφορές εισηγμένων στην οργανωμένη αγορά εταιρειών, περιλαμβάνονται πλέον στο υπόδειγμα πληροφοριακού δελτίου που χθες εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της ΕΚ και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Τα βασικά σημεία για τα οποία οι εταιρείες θα πρέπει πλέον να παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση είναι, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλείται το Εuro2day.gr, τα εξής:

*Διακριτή παράθεση, σε ειδικό τμήμα με την ονομασία «παράγοντες κινδύνου», των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη, τον τομέα δραστηριότητάς του και τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή/και εισάγονται/εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά/πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).

* Περιγραφή (συμπεριλαμβανομένου του ποσού) των κυριότερων επενδύσεων που πραγματοποίησε ο εκδότης για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, μέχρι την ημερομηνία του πληροφοριακού δελτίου.

* Περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων του εκδότη που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και γεωγραφική κατανομή αυτών των επενδύσεων και τρόπος χρηματοδότησής τους.

* Πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον ο εκδότης και για τις οποίες τα διοικητικά του όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.

* Σύντομη περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

* Αναφορά κάθε σημαντικού νέου προϊόντος ή/και υπηρεσίας που προωθήθηκε στην αγορά και, στο βαθμό που έχει ήδη διαφημιστεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, αναφορά του σταδίου στο οποίο βρίσκεται αυτή η ανάπτυξη.

* Συνοπτικές πληροφορίες για τον βαθμό εξάρτησης του εκδότη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες μεθόδους μεταποίησης, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία του εκδότη.

* Εάν ο εκδότης αποτελεί εταιρία ομίλου, περιγράφεται εν συντομία ο όμιλος και η θέση που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης.

* Το ύψος της συνολικής καταβληθείσας αμοιβής ανά πρόσωπο (διοικητικό ή διευθυντικό) συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής, και τα οφέλη σε είδος που χορήγησε ο εκδότης και οι θυγατρικές του για τις κάθε είδους υπηρεσίες που τους παρείχε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

* Το συνολικό ύψος των ποσών που έχει προβλέψει ή καταλογίσει στα δεδουλευμένα έξοδα ο εκδότης ή οι θυγατρικές του για συντάξεις, αποζημιώσεις ή παρεμφερή οφέλη.

* Πληροφορίες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων με τον εκδότη ή οποιαδήποτε θυγατρική του και οι οποίες προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμβάσεων, παρατίθεται σχετική αρνητική δήλωση.

Κύριοι μέτοχοι

* Στο βαθμό που οι σχετικές πληροφορίες είναι γνωστές στον εκδότη, παρατίθεται το όνομα κάθε προσώπου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από 5% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, παρατίθεται σχετική αρνητική δήλωση.

* Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο του εκδότη.

* Ποσό και ποσοστό της άμεσης μεταβολής της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά.

Οικονομικά στοιχεία

* Παρουσιάζονται οι ενοποιημένες (εφόσον υφίσταται) ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την τελευταία χρήση (ή για μικρότερη περίοδο κατά την οποία ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του). Η παρουσίαση αυτή συνοδεύεται από περιγραφή της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του εκδότη καθώς κι από επεξήγηση των μεταβολών τους μεταξύ της τρέχουσας και της συγκριτικής χρήσης, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την κατανόηση των δραστηριοτήτων του εκδότη στο σύνολό τους.

Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από νόμιμο ελεγκτή, στην έκθεση ελέγχου του οποίου δεν διατυπώνεται διαφοροποιημένη γνώμη. Στην περίπτωση που στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη, ο νόμιμος ελεγκτής έχει διατυπώσει διαφοροποιημένη γνώμη, το γεγονός αυτό αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο με την επισήμανση ότι οι παρουσιαζόμενες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ως άνω αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις.

* Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της συνολικής κατάστασης (άνω του 40% στον κύκλο εργασιών ή στα αποτελέσματα μετά από φόρους ή στο σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ή της εταιρίας στην περίπτωση μη σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων), να περιγραφεί με τη συμπερίληψη άτυπων χρηματοοικονομικών πληροφοριών ο τρόπος με τον οποίο η συναλλαγή θα είχε επηρεάσει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα αποτελέσματα του εκδότη, εάν η συναλλαγή αυτή λάμβανε χώρα στην αρχή της περιόδου που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες καταρτίζονται με τρόπο συνεπή με τις λογιστικές πολιτικές που εφάρμοσε ο εκδότης στις τελευταίες ή στις επόμενες οικονομικές καταστάσεις του και να αναφέρουν ιδίως: α) τη βάση στην όποια καταρτιστήκαν και β) την πηγή κάθε πληροφορίας που παρέχεται και κάθε προσαρμογής που γίνεται.Οι άτυπες χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται μόνο για την πλέον πρόσφατη κλεισθείσα χρήση και την πλέον πρόσφατη ενδιάμεση περίοδο εφόσον υπάρχει και συνοδεύονται από έκθεση συνταχθείσα από νόμιμους ελεγκτές.

* Σε περίπτωση νεοφυών (start –up) εταιριών ή εκδοτών που λειτουργούν στον κλάδο που δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών το πληροφοριακό δελτίο πρέπει να περιέχει επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) που περιλαμβάνει τουλάχιστον πρόβλεψη ή εκτίμηση.

close menu