Επιχειρήσεις

Τρ. Κύπρου: Στις 16 Δεκεμβρίου η επιστροφή στα Χρηματιστήρια Αθήνας και Κύπρου

Στις 16 Δεκεμβρίου αναμένεται να εισαχθεί στα χρηματιστήρια Αθήνας και Κύπρου, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρους, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.

Στις 26 Νοεμβρίου 2014 η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με τη δημόσια προσφορά και τις αιτήσεις για εισαγωγή και διαπραγμάτευση των σχετικών εκδομένων μη εισηγμένων μετοχών και των μετοχών της δημόσιας προσφοράς στο ΧΑΚ και ΧΑ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Τράπεζα Κύπρου.

Η αίτηση εισαγωγής που προτίθεται να υποβάλει η τράπεζα στο ΧΑΚ και ΧΑ αφορά τις σχετικές εκδομένες μη εισηγμένες μετοχές της τράπεζας και αφορά τις:
-3.873.269.066 συνήθεις μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν στους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων προϊόντων συνέπεια των διαταγμάτων σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με διάσωση με ίδια μέσα (Βail in).

-5.781.443 συνήθεις μετοχές οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους κατόχους χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της τράπεζας, συνέπεια των διαταγμάτων σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου με διάσωση με ίδια μέσα (Βail in).

-858.708.764 συνήθεις μετοχές που εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα συνέπεια των διαταγμάτων περί πώλησης ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, και

-4.166.666.667 νέων μετοχών που προέκυψαν από την τοποθέτηση και ανοικτή προσφορά. Η τοποθέτηση και η ανοικτή προσφορά αποτελούν τη φάση 1 και 2 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2014.
Η εισαγωγή των σχετικών εκδομένων μη εισηγμένων μετοχών αναμένεται στις ή γύρω στις 16 Δεκεμβρίου 2014 και θα είναι μεταγενέστερη της έναρξης εγγραφών στη δημόσια προσφορά που εκτιμάται να λάβει χώρα στις 15 Δεκεμβρίου 2014.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης θα ανακοινωθεί στο ΧΑΚ και ΧΑ και θα δημοσιευθεί στον κυπριακό και ελλαδικό Τύπο και θα είναι εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής των συνήθων μετοχών από τα δύο χρηματιστήρια.

Η δημόσια προσφορά σε ιδιώτες αποτελεί την τρίτη και τελική φάση της συνολικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία στην περίπτωση που καλυφθεί πλήρως, η τράπεζα θα αντλήσει €100 εκ. κεφάλαια και οι μετοχές που θα εκδοθούν θα αφορούν το 4,46% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Η δημόσια προσφορά προς ιδιώτες αποτελεί ευκαιρία για τους δικαιούχους μέτοχους να εγγραφούν για μετοχές της δημόσιας προσφοράς στην τιμή δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της δημόσιας προσφοράς.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για συνολικό μέγιστο ποσό μέχρι 416.666.667 μετοχές της δημόσιας προσφοράς, στην τιμή δημόσιας προσφοράς των €0,24 ανά μετοχή της δημόσιας προσφοράς. Το τίμημα ανά μετοχή θα πρέπει να καταβληθεί πλήρως (χωρίς οποιαδήποτε έξοδα).

Εάν η δημόσια προσφορά υπερκαλυφθεί, θα δοθεί προτεραιότητα σε έγκυρες αιτήσεις για συνολικό τίμημα ανά δικαιούχο μέτοχο μικρότερο ή ίσο με €100.000,08. Οι αιτήσεις μειοψηφίας θα ικανοποιηθούν μέσω κατανομής σε αναλογική βάση.

Αφού ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις μειοψηφίας, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κατανεμηθεί πλήρως όλες οι μετοχές, θα ικανοποιηθούν σε αναλογική βάση οι αιτήσεις εγγραφής με συνολικό τίμημα που υπερβαίνει τα €100.000,08 ανά δικαιούχο μέτοχο.

Οι μετοχές που θα προκύψουν από τη δημόσια προσφορά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις ήδη εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της τράπεζας.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός της περιόδου εγγραφών, η οποία αρχίζει στις 9:00 πμ στις 15 Δεκεμβρίου 2014 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 1:30 μμ της 9ης Ιανουαρίου 2015.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πληρωμής τιμήματος στα πλαίσια της δημόσιας προσφοράς, περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο.
Νοουμένου ότι εκδοθούν μετοχές της δημόσιας προσφοράς, η τράπεζα προτίθεται να υποβάλει στο ΧΑΚ και ΧΑ την σχετική αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της δημόσιας προσφοράς στις ή γύρω στις 14 Ιανουαρίου 2015. Η Τράπεζα αναμένει ότι η εισαγωγή των μετοχών της δημόσιας προσφοράς στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα λάβει χώρα στις ή γύρω στις 28 Ιανουαρίου 2015 οπόταν και θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των εν λόγω μετοχών στο ΧΑΚ και ΧΑ.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα πρέπει να σημειώσουν ότι η δημόσια προσφορά δεν αποτελεί έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης και τα έντυπα αίτησης δεν είναι διαπραγματεύσιμα έγγραφα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, σε αντίθεση με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, οποιεσδήποτε μετοχές της δημόσιας προσφοράς που δεν ζητήθηκαν από τους δικαιούχους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα συμμετοχής που έχουν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, δεν θα πωληθούν στην αγορά εκ μέρους των δικαιούχων μετόχων, ούτε θα τοποθετηθούν προς όφελος των δικαιούχων μετόχων οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση δυνάμει της δημόσιας προσφοράς. Εάν, και στο βαθμό που θα ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι έγκυρες αιτήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, εξακολουθούν να υπάρχουν μετοχές της δημόσιας προσφοράς για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση κατά τη λήξη της περιόδου, αυτές οι μετοχές δεν θα εκδοθούν.
Οι μέτοχοι θα πρέπει να τηρούν ενεργή μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών στο ΧΑΚ ή στο σύστημα άυλων τίτλων (ΣΑΤ) των ελληνικών χρηματιστηρίων, προκειμένου να πιστωθούν στο λογαριασμό τους οι συνήθεις μετοχές που κατέχουν ή θα αποκτήσουν έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται αυτές τις συνήθεις μετοχές κατά την πρώτη εισαγωγή ή τη δεύτερη εισαγωγή.

close menu