Επιχειρήσεις

Trade Estates: Διανέμει μέρισμα 0,08 ανά μετοχή

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕUROBANK A.E.»

Τη διανομή μερίσματος χρήσης 2023 0,08 ανά μετοχή και συνολικού ποσού 9.642.301,68 ευρώ ανακοίνωσε η Trade Estates. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024.

H ανακοίνωση της Trade Estates

H TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Ιουνίου 2024, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος καθαρού ποσού οκτώ λεπτών του ευρώ (€0,08) ανά μετοχή, συνολικού ποσού € 9.642.301,68.

Σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 2778/1999, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 53 του ν.4646/2019, για τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της Εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013 και η διανομή απαλλάσσεται του συντελεστή παρακράτησης φόρου για μερίσματα.

Από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2023 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 20Ιούνιου 2024 (record date). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα, «ΕUROBANK A.E.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό τηςATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.

Τα μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, ήτοι έως την 31.12.2029, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επιχειρήσεις

close menu