Νέα

Τροποποιήθηκε η απόφαση για την επιχορήγηση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω

Αφορά σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.

Με την υπ. αριθμόν . 66474 απόφαση των υπουργών Οικονομικών και  Εργασίας τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 78561/26-8-2022 απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας».

I. Η υποπαρ. 1 της παρ. Α. του άρθρου 4, τροποποιείται ως εξής:
«1. Επιλέξιμες δαπάνες Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων (εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 12 μηνών), ηλικίας 45 ετών και άνω, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών.
Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/ 05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ “Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης “Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)”“, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι επιλέξιμες δαπάνες
δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.».

II. Η υποπαρ. 1 της παρ. Β του άρθρου 4, τροποποιείται ως εξής:
«1. Επιλέξιμες δαπάνες
Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 45 ετών και άνω, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.
Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 45 ετών και άνω. Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.
Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται:
i. οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 50 ετών και άνω, και
ii. οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. άνεργοι, για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 45 ετών και άνω.

Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης
ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.».
ΙΙΙ. Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
Οτιδήποτε δεν ορίζεται στα ανωτέρω άρθρα, δύναται να διευκρινίζεται με αποφάσεις του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν έγκρισης από την οικεία Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δικαιούχους που έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα.».

Εδώ η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:

ΦΕΚ 18_07_2023

close menu