Επιχειρήσεις

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια των δανείων

Αμετάβλητο παρέμεινε τον Φεβρουάριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει ότι το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στις 3,79 εκατοστιαίες μονάδες.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,12%. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,17% και 0,29% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,81%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,91%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,54%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,19%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 6,35%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,97%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 63 μονάδες βάσης στο 6,06%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,19% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 4,86%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,36%.

Οριακές μειώσεις στα υφιστάμενα υπόλοιπα

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οριακές μειώσεις παρουσίασαν τον Φεβρουάριο τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,02 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα στο 1,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 5,19%, από 5,21% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,99%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,87%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,84%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών διαμορφώθηκε στο 4,28% από 4,31% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 5,48%, από 5,50% τον προηγούμενο μήνα.

close menu