Επιχειρήσεις

ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων τον Σεπτέμβριο του 2014

_x000D_
Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το Σεπτέμβριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο των δανείων μειώθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
_x000D_

_x000D_
Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,89 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).
_x000D_
Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στο 1,32%.
_x000D_

_x000D_
Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,26%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,08%.
_x000D_

_x000D_
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις υποχώρησε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,21%.
_x000D_

_x000D_
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,46%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,05%.
_x000D_

_x000D_
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια υποχώρησε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,66%.
_x000D_

_x000D_
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 8,25%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης στο 6,06%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,38% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 44 μονάδες βάσης στο 5,12%.
_x000D_

_x000D_
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,11%.
_x000D_

_x000D_
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
_x000D_

_x000D_
Το Σεπτέμβριο του 2014, πτώση παρουσίασαν  τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων.
_x000D_

_x000D_
Το περιθώριο επιτοκίου* μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,79 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).
_x000D_
Tο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,52%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,31%.
_x000D_

_x000D_
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,37%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,25%.
_x000D_

_x000D_
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,87%, ενώ εκείνο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,39%.
_x000D_

_x000D_
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,31%.
_x000D_

_x000D_
Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
_x000D_
 

_x000D_

_x000D__x000D_
_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_
 
_x000D_

_x000D_
 
_x000D_
Ιούλιος       2014
_x000D_
 
_x000D_
Αύγουστος 2014
_x000D_
 
_x000D_
Σεπτέμβριος 2014
_x000D_
 
_x000D_
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
_x000D_
 
_x000D_
Μίας ημέρας από νοικοκυριά
_x000D_
 
_x000D_
0,29
_x000D_
 
_x000D_
0,28
_x000D_
 
_x000D_
0,26
_x000D_
 
_x000D_
Μίας ημέρας από επιχειρήσεις
_x000D_
 
_x000D_
0,30
_x000D_
 
_x000D_
0,28
_x000D_
 
_x000D_
0,26
_x000D_
 
_x000D_
Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά
_x000D_
 
_x000D_
2,28
_x000D_
 
_x000D_
2,13
_x000D_
 
_x000D_
2,08
_x000D_
 
_x000D_
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων
_x000D_
 
_x000D_
1,45
_x000D_
 
_x000D_
1,34
_x000D_
 
_x000D_
1,32
_x000D_
 
_x000D_
ΔΑΝΕΙΑ
_x000D_
 
_x000D_
Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
_x000D_
 
_x000D_
14,43
_x000D_
 
_x000D_
14,46
_x000D_
 
_x000D_
14,46
_x000D_
 
_x000D_
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
_x000D_
 
_x000D_
6,90
_x000D_
 
_x000D_
6,79
_x000D_
 
_x000D_
6,66
_x000D_
 
_x000D_
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια
_x000D_
 
_x000D_
8,37
_x000D_
 
_x000D_
8,26
_x000D_
 
_x000D_
8,25
_x000D_
 
_x000D_
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος
_x000D_
 
_x000D_
7,13
_x000D_
 
_x000D_
6,75
_x000D_
 
_x000D_
7,05
_x000D_
 
_x000D_
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος:      
_x000D_

_x000D_
-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ
_x000D_

_x000D_
-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ
_x000D_

_x000D_
-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ
_x000D_
 
_x000D_

_x000D_

_x000D_
6,12
_x000D_

_x000D_
5,64
_x000D_

_x000D_
5,54
_x000D_
 
_x000D_
6,35
_x000D_

_x000D_
5,23
_x000D_

_x000D_
5,56
_x000D_
 
_x000D_
6,06
_x000D_

_x000D_
5,38
_x000D_

_x000D_
5,12
_x000D_
 
_x000D_
Στεγαστικά με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος
_x000D_
 
_x000D_
3,00
_x000D_
 
_x000D_
2,98
_x000D_
 
_x000D_
3,11
_x000D_
 
_x000D_
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων
_x000D_
 
_x000D_
5,37
_x000D_
 
_x000D_
5,31
_x000D_
 
_x000D_
5,21
_x000D_
 
_x000D_
Περιθώριο επιτοκίου*
_x000D_
 
_x000D_
3,92
_x000D_
 
_x000D_
3,97
_x000D_
 
_x000D_
3,89
_x000D_
 

_x000D_

_x000D_
 

_x000D_

_x000D_
Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

_x000D_

_x000D__x000D__x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_
 
_x000D_

_x000D_
 
_x000D_
Ιούλιος     2014
_x000D_
 
_x000D_
Αύγουστος 2014
_x000D_
 
_x000D_
Σεπτέμβριος 2014
_x000D_
 
_x000D_
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
_x000D_
 
_x000D_
Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη
_x000D_
 
_x000D_
2,57
_x000D_
 
_x000D_
2,47
_x000D_
 
_x000D_
2,37
_x000D_
 
_x000D_
Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη
_x000D_
 
_x000D_
2,44
_x000D_
 
_x000D_
2,38
_x000D_
 
_x000D_
2,25
_x000D_
 
_x000D_
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**
_x000D_
 
_x000D_
1,66
_x000D_
 
_x000D_
1,59
_x000D_
 
_x000D_
1,52
_x000D_
 
_x000D_
ΔΑΝΕΙΑ
_x000D_
 
_x000D_
Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
_x000D_
 
_x000D_
2,94
_x000D_
 
_x000D_
2,93
_x000D_
 
_x000D_
2,87
_x000D_
 
_x000D_
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
_x000D_
 
_x000D_
4,46
_x000D_
 
_x000D_
4,48
_x000D_
 
_x000D_
4,39
_x000D_
 
_x000D_
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών
_x000D_
 
_x000D_
5,33
_x000D_