Επιχειρήσεις

Βιοκαρπέτ: Στις 19 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου

Θα συζητηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Τακτική Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η Βιοκαρπέτ για τις 19 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 στα γραφεία της εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, στη Λάρισα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν την χρήση 2023 (1/1/2023 -31/12/2023) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με τα άρθρα 150-154 του ν. 4548/ 2018.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2023 (1-1-2023 έως 31-12- 2023).

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023.

4. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2024 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμό της αμοιβής τους.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για την χρήση 1/1/2023-31/12/2023.

6. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024).

7. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών των για την χρήση 2024 , για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και στα Συμβούλια των Επιτροπών.

8. Συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

9. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο του Ν.4449/2017.

11. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. 12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επιχειρήσεις

close menu