Επιχειρήσεις

Ζημιές 18,9 εκ. ευρώ για τα Ελληνικά Καλώδια το 9μηνο του 2014

Ζημιές ύψους 18,9 εκ. ευρώ εμφάνισαν τα Ελληνικά Καλώδια για το 9μηνο του 2014.

Ειδικότερα, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ζημιές 18,9 εκ. ευρώ ή 0,64 ευρώ/μετοχή.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 268 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά -1% έναντι του 2013 (271 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,7 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 3,8 εκατ. Ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 8,4 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. Ευρώ το 2013. Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 4,8 εκατ. Ευρώ από την αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων, ενώ επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα και λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της FULGOR (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού), καθώς και από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 20,6 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 11,5 εκατ. Ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 18,9 εκατ. Ευρώ ή 0,6403 Ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 214 εκατ. ευρώ την 30/9/2014 έναντι 179 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ οι επενδύσεις κατά το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 27 εκατ. Ευρώ και αφορούσαν κυρίως εκταμιεύσεις για τις υλοποιημένες επενδύσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική FULGOR.

Η ζήτηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε βασικές αγορές του Ομίλου εμφανίστηκε αυξημένη, ωστόσο η πίεση στις τιμές πώλησης συνεχίζεται αμείωτη. Το Σεπτέμβριο ξεκίνησε η παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης για το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ οι προοπτικές για νέα έργα υποβρυχίων καλωδίων στο άμεσο μέλλον είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Όμιλος ενδυναμώνει το δίκτυο πωλήσεών του για την προώθηση των προϊόντων του σε υφιστάμενες και νέες αγορές, ενώ παράλληλα θα αρχίσουν να εμφανίζονται και τα οφέλη από την ανάληψη έργων υποβρύχιων διασυνδέσεων, πράγμα που κατέστη δυνατό μετά τις σημαντικές επενδύσεις των τελευταίων ετών.

close menu