Ενέργεια

Διατάξεις για την ενεργειακή επάρκεια των νησιών και της Κρήτης

Νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών: Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις), το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή

Διατάξεις για την ενεργειακή επάρκεια των νησιών περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο:  «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις), το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή».

Το Κεφάλαιο Ε΄περιλαμβάνει άρθρα για την Ενιίσχυση της Ενεργειακής Επάρκειας των Νησιών.

Το Άρθρο 46 αναφέρεται στην επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους με το Ηπειρωτικό
Σύστημα

Το Άρθρο 47 αναφέρεται στην εγκατάσταση πρόσθετου δυναμικού παραγωγής στη νήσο Κρήτη κατά το διάστημα μέχρι την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα

Το  Άρθρο 48 στη Λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη

Το Άρθρο 49 στη μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη

Τέλος το Άρθρο 50 στην υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις

Αρθρο 46

«Επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους με το Ηπειρωτικό Σύστημα
1. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των προς διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), κατά τη μεταβατική περίοδο από 1ης Μαρτίου 2024 έως την
ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), με απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα σε παραγωγό που, κατά την 1η Μαρτίου 2024, έχει υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής από συμβατικά καύσιμα στα Μ.Δ.Ν., για όση ισχύ καθορίσει η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ως αναγκαία, ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποτελεί είτε επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, είτε νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες.

2. H εισήγηση της παρ. 1 του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. προς τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. περιλαμβάνει πλάνο έγκαιρου και απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού του κάθε ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν., καταγραφή των εκτιμώμενων έκτακτων αναγκών της περιόδου τουλάχιστον έως και το έτος 2028, δυνάμενη να επικαιροποιηθεί ανάλογα με την πρόοδο των διασυνδέσεων, συνυπολογίζοντας τυχόν αποσύρσεις υφιστάμενου δυναμικού, καθώς και τεκμηρίωση της βέλτιστης λύσης από οικονομική και τεχνική άποψη για κάθε ηλεκτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν..

3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται για χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του εκάστοτε ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. σύμφωνα με την προβλεπόμενη ημερομηνία  διασύνδεσης του κάθε αυτόνομου νησιωτικού συστήματος με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), όπως αυτή αναφέρεται στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. Η διάρκεια αυτή δύναται να παρατείνεται, μετά από αίτηση του κατόχου της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση τροποποίησης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. σχετικά με την ημερομηνία διασύνδεσης του εκάστοτε αυτόνομου νησιωτικού συστήματος.

4. Ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν. συνάπτει σύμβαση ή τροποποιεί υφιστάμενη σύμβαση, με τον κάτοχο της άδειας της παρ. 1, για την εγκατάσταση πρόσθετου δυναμικού παραγωγής στα Μ.Δ.Ν. για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η άδεια παραγωγής. Στην εν λόγω σύμβαση ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του δυναμικού που εγκαθίσταται και καθορίζεται η παροχή αποζημίωσης στον κάτοχο της άδειας της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 5.

5. Στο πλαίσιο της σύμβασης της παρ. 4, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την εγκατάσταση του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής, αποζημιώνεται για το πλήρες κόστος του πρόσθετου αυτού δυναμικού. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μέσω του μηχανισμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.). Για τον σκοπό αυτό υπολογίζεται το πλήρες κόστος παραγωγής, ήτοι το σταθερό κόστος, που περιλαμβάνει ιδίως κόστος ενοικίασης, αγοράς, μεταφοράς, εγκατάστασης μονάδων, συντήρησης και τήρησης αποθέματος ασφαλείας, και το μεταβλητό κόστος, που
περιλαμβάνει, ιδίως, το κόστος καυσίμων και εκπομπών «CO2» του αδειοδοτημένου δυναμικού για την περίοδο της σύμβασης.

Ο χρόνος απόσβεσης που λαμβάνεται υπόψη για τη μεθοδολογία αποζημίωσης του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ορίζεται στα δέκα (10) έτη. Η αποζημίωση του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής μέσω του μηχανισμού Υ.Κ.Ω., κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμμόρφωση με τα άρθρα 106, 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κατά τον χρόνο της εκάστοτε καταβολής ανταλλάγματος του παρόντος διαπιστώνεται ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υ.Κ.Ω. δεν επαρκούν, η απόδοση των οφειλόμενων στον κάτοχο της άδειας παραγωγής της παρ. 1 καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, κατά προτεραιότητα, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υ.Κ.Ω., που τηρεί ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55.».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 133 του ν. 4001/2011, περί χορήγησης άδειας παραγωγής για νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καταργείται.

Άρθρο 47
Εγκατάσταση πρόσθετου δυναμικού παραγωγής στη νήσο Κρήτη κατά το διάστημα μέχρι την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα – Προσθήκη άρθρου 108Ε στον ν. 4001/2011
Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 108E ως εξής: «Άρθρο 108Ε Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προσθήκη δυναμικού παραγωγής στη νήσο Κρήτη έως την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα

1. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού της νήσου Κρήτης από την 1η Ιουλίου 2024 έως την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108Γ, και κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.) η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) με απόφασή της χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, σ’ όσους κατέχουν κατά την 1η Μαρτίου 2024, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα στο ως άνω νησί. Στην περίπτωση αυτή το δυναμικό παραγωγής που θα εγκατασταθεί μπορεί να αποτελεί είτε επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού, είτε νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες.

2. Στην απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. της παρ. 1 καθορίζονται η ισχύς του πρόσθετου παραγωγικού δυναμικού παραγωγής που απαιτείται να εγκατασταθεί κατ’ έτος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και τη διασφάλιση αδιάλειπτου και απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αποσύρσεων υφιστάμενου δυναμικού, τα σημεία του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης, στα οποία είναι δυνατή η σύνδεσή του, οι βασικές προδιαγραφές του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής, καθώς και ο κάτοχος άδειας παραγωγής.

3. Με την εισήγηση της παρ. 1 ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., εισηγείται προς τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. την ισχύ του δυναμικού παραγωγής που είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί στο σύστημα της νήσου Κρήτης για τη χρονική περίοδο της παρ. 1. Η ίδια εισήγηση περιλαμβάνει και τα στοιχεία του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αναδεικνύεται από τη διαδικασία της παρ. 4.

4. Ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. απευθύνει εγγράφως προς τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα στη νήσο Κρήτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την απαιτούμενη ισχύ του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής,
β) τα σημεία του ηλεκτρικού συστήματος, στα οποία είναι δυνατή η σύνδεσή του, και
γ) τις βασικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής.
Κριτήριο για την επιλογή του κατόχου άδειας παραγωγής αποτελεί η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, αν πληρούνται οι βασικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Τυχόν ενέργειες του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., που έχουν ήδη λάβει χώρα, πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες και λαμβάνονται υπόψη κατά την εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Εφόσον δεν υποβληθούν προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης που έχει θέσει ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., η σύμβαση της παρ. 5 συνάπτεται με παραγωγό που, κατά την 1η Μαρτίου 2024, έχει υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής από συμβατικά καύσιμα στη νήσο Κρήτη. Στην περίπτωση αυτή το προς αποζημίωση κόστος του δυναμικού παραγωγής καθορίζεται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., σύμφωνα με την παρ. 6, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

5. Από την 1η Ιουλίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, ο Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο της άδειας της παρ. 4, με εκ τρίτου συμβαλλομένο τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.). Η σύμβαση αυτή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Με τη σύμβαση ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του δυναμικού παραγωγής που εγκαθίσταται και παρέχεται στον κάτοχο της άδειας αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 6. Στο τέλος της σύμβασης το δυναμικό παραγωγής που είναι εγκατεστημένο παραμένει στη νήσο Κρήτη, υπό τη διαχείριση του κατόχου της άδειας παραγωγής.

6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής που συνάπτει σύμβαση με τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη, σύμφωνα με το παρόν, αποζημιώνεται για το πλήρες κόστος παραγωγής, ήτοι το σταθερό κόστος, που περιλαμβάνει ιδίως κόστος ενοικίασης, αγοράς, μεταφοράς, εγκατάστασης μονάδων, συντήρησης και τήρησης αποθέματος ασφαλείας, και το μεταβλητό κόστος, που περιλαμβάνει ιδίως κόστος καυσίμων και εκπομπών «CO2» του αδειοδοτημένου δυναμικού για την περίοδο στην οποία αφορά το παρόν. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των Υ.Κ.Ω., σύμφωνα με το «Παράρτημα Γ – ΜΣΣ Κρήτης» του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Β’ 304/2014). Ειδικά για το πρόσθετο δυναμικό του παρόντος, εξαιρουμένων των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες για συγκεκριμένες περιόδους του έτους, η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ως εξής:
α) Αναφορικά με το σταθερό κόστος, για την εξόφληση όλων των τιμολογίων της σχετικής περιόδου της παρ. 2, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ανταλλάγματος καταβάλλεται σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, και το εναπομείναν είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες ετήσιες δόσεις, έντοκες από την 31η Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων η πρώτη είναι καταβλητέα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 και η δεύτερη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Ο κάτοχος άδειας παραγωγής που συνάπτει τη σύμβαση της παρ. 5 δύναται να εξοφλήσει προκαταβολικά δαπάνες προ της εγκατάστασης σε ποσοστό έως και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του
πλήρους κόστους παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, το χρηματοοικονομικό κόστος που αφορά στην επιπλέον επιβάρυνση του κατόχου άδειας παραγωγής σε σχέση με το προηγούμενο εδάφιο,
συμπεριλαμβάνεται στο πλήρες κόστος παραγωγής και καταβάλλεται στις μηνιαίες ισόποσες δόσεις του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Αν η πλήρης διασύνδεση της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα επέλθει νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης της παρ. 5, η σύμβαση αυτή λύεται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108Γ. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αποζημίωσης που υπολείπεται για την ολοσχερή εξόφληση του κατόχου της άδειας παραγωγής, καταβάλλεται άμεσα σε αυτόν, και πάντως το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

β) Αναφορικά με το μεταβλητό κόστος, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αυτό υπολογίζεται και καταβάλλεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. μηνιαίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στους οικείους Κανονισμούς και Κώδικες.
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων των περ. α) και β), το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται με τον προβλεπόμενο νόμιμο τόκο.
Αν, κατά τον χρόνο της εκάστοτε καταβολής αποζημίωσης του παρόντος, διαπιστωθεί ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υ.Κ.Ω., που τηρεί η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55, δεν επαρκούν, η απόδοση των οφειλόμενων στον κάτοχο της άδειας παραγωγής καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, κατά προτεραιότητα, με αντίστοιχη πίστωση, ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υ.Κ.Ω.. Η αποζημίωση του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη μεταβατική περίοδο έως την πλήρη διασύνδεση της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, μέσω του μηχανισμού Υ.Κ.Ω., κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμμόρφωση με τα άρθρα 106, 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Με την αποζημίωση της παρ. 6 αποσβέννυται το πλήρες κόστος του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής, το οποίο λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των διαγωνισμών ψυχρής εφεδρείας, με τον
τρόπο που καθορίζει η Ρ.Α.Α.Ε.Υ., συνυπολογίζοντας και μια εύλογη απόδοση επί της αρχικής επένδυσης, κατ’ αναλογία της μεθοδολογίας που εφαρμόζει για τον υπολογισμό του απαιτούμενου εσόδου στα έργα δικτύου ηλεκτρισμού.

8. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής, που συνάπτει σύμβαση σύμφωνα με την παρ. 5, εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία το προσδιοριζόμενο στη σύμβαση δυναμικό παραγωγής της παρ. 1, εντός του
προβλεπόμενου σ΄ αυτή χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εγκατάσταση του εξοπλισμού του πρόσθετου δυναμικού βάσει του παρόντος, η αποζημίωση του δυναμικού αυτού αναπροσαρμόζεται σε μηνιαία βάση, κατ’ αναλογία του νέου χρονοδιαγράμματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., επί αιτήματος που υποβάλλει ο κάτοχος άδειας παραγωγής που έχει συμβληθεί με τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. κατά το παρόν, δύναται να αναγνωρίζεται μη υπαίτια καθυστέρηση στην εγκατάσταση του δυναμικού, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έγκαιρης και προσήκουσας εγκατάστασης του δυναμικού, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν και στη σχετική σύμβαση.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνάπτει τη σύμβαση της παρ. 5 υποχρεούται να εγκαταστήσει στη νήσο Κρήτη μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος τουλάχιστον ίσης με εξήντα (60) μεγαβάτ (MW), και την υπόλοιπη ισχύ, που περιγράφεται στην σύμβαση της παρ. 5, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εγκατάσταση της υπόλοιπης ισχύος του πρώτου εδαφίου, καταλογίζεται ρήτρα καθυστέρησης τρία τοις εκατό (3%) ετησίως για τους πρώτους έξι (6) μήνες και
είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον επί της αξίας της σύμβασης, αν η καθυστέρηση υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2025.

10. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης της παρ. 5 και έως την πλήρη διασύνδεση της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, οι μονάδες παραγωγής για τις οποίες συνάπτεται η εν λόγω σύμβαση συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος της Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους οικείους Κανονισμούς και Κώδικες.».

Άρθρο 48

Λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη – Τροποποίηση δέκατου έβδομου άρθρου ν. 4618/2019
Στο άρθρο δέκατο έβδομο του ν. 4618/2019 (Α’ 89), περί λειτουργίας ατμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη, α) τροποποιείται ο τίτλος, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προστίθεται η εκτελεστική απόφαση 2021/2326/ΕΕ της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2021 «για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης» (L 469) και ο ν. 5010/2023 (Α΄ 8), γ) προστίθεται παρ. 1Α, και το άρθρο δέκατο έβδομο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δέκατο έβδομο
Λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Νήσου Κρήτης με την Αττική, οι εγκατεστημένες σε υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής της Νήσου Κρήτης Ατμοηλεκτρικές Μονάδες που υπάγονται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ και στην Οδηγία 2015/2193/ΕΕ, δύνανται να λειτουργούν κατά παρέκκλιση της 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) κοινής υπουργικής απόφασης, της οικ 6164/2018 (Β’ 1107) κοινής υπουργικής απόφασης, της εκτελεστικής απόφασης 2021/2326/ΕΕ και του ν. 5010/2023 (Α’ 8). Κατά το διάστημα αυτό διατηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται για τις προαναφερόμενες ατμοηλεκτρικές Μονάδες στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των υφιστάμενων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της Νήσου Κρήτης, σύμφωνα ιδίως με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

1Α. Μονάδες εσωτερικής καύσης, για τις οποίες, ως προς τις ώρες λειτουργίας τους, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 124145/7794/27.12.2021 (Β’2741) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά την εξάντληση των ωρών λειτουργίας, που χορηγήθηκαν με την ως άνω απόφαση, μέχρι την πλήρη διασύνδεση της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα και μετά από διαπίστωση της ανάγκης λειτουργίας τους από τον αρμόδιο διαχειριστή.

2. Κατά τον προσδιορισμό των εκπομπών των εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του, το οποίο αποτελεί πόρο του Πράσινου Ταμείου και το οποίο δεν υπόκειται στους περιορισμούς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (A΄ 182). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα μέτρα του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου του προηγούμενου εδαφίου, οι φορείς υλοποίησης και διαχείρισης αυτών, ο τρόπος χρηματοδότησης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικό με το περιβαλλοντικό ισοδύναμο.».

Άρθρο 49
Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη – Τροποποίηση άρθρου 88 ν. 4602/2019

Στο άρθρο 88 του ν. 4602/2019 (Α’ 45), περί μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη: α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται και η φράση του δευτέρου εδαφίου αυτής «εγκατάσταση των προστιθέμενων μονάδων», αντικαθίσταται από τη φράση «έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2», γ) το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίστανται, δ) προστίθεται παρ. 7, και το άρθρο 88 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 88
Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη 1. Μέχρι την πλήρη διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση IΙ) που εντάσσεται στο εκάστοτε Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), όπως η ημερομηνία αυτή προσδιορίζεται (Δήλη Ημέρα) με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) της παρ. 3 του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), η Δημόσια Υπηρεσία Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) ή τρίτος παραγωγός κατόπιν συμφωνίας με τη ΔΕΗ Α.Ε., δύναται να μεταφέρει υφιστάμενες, να προσθέτει νέες, καθώς και να εγκαθιστά και να λειτουργεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το παρόν, το άρθρο 108Ε του ν. 4001/2011 και με βάση σχετικές αποφάσεις της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., εγκατεστημένους στη νήσο Κρήτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου.

2. Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, για τις εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης των μεταφερόμενων και των προστιθέμενων μονάδων της παρ. 1, καθώς και του βοηθητικού εξοπλισμού αυτών, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και οι μονάδες θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες με την έναρξη της εγκατάστασής τους. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση απόφασης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για τη χορήγηση ή την τροποποίηση αδείας παραγωγής για την κάλυψη αναγκών ενεργειακού εφοδιασμού, ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική αρχή τοπογραφική αποτύπωση, διάγραμμα κάλυψης και τεχνική περιγραφή των προστιθέμενων εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων η πολεοδομική αρχή εκδίδει διαπιστωτική πράξη, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή τους.

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης λειτουργεί τις μεταφερόμενες και προστιθέμενες μονάδες σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β΄ 1450) κοινή υπουργική απόφαση, την υπό στοιχεία 6164/16.3.2018 (Β΄ 1107) κοινή υπουργική απόφαση, τον ν. 5010/2023 (Α΄ 8) και την 2021/2326/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, όσον αφορά στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, καθώς και με τα οριζόμενα στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί για τις υφιστάμενες μονάδες των λειτουργούντων σταθμών παραγωγής.

Ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων υποχρεούται, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2, να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα
συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, σχέδια και μελέτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), της οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β΄ 964) υπουργικής απόφασης και της οικ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, για την τροποποίηση των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι μονάδες.

4. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν αεριοστρόβιλοι, βάσει των διατάξεων του παρόντος, όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της πέμπτης παρ. του δεύτερου Μέρους του Παραρτήματος V της
36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450) κοινής υπουργικής απόφασης, ισχύουν για τη λειτουργία αυτών με φορτίο άνω του 70% οι οριακές τιμές του ίδιου ως άνω εδαφίου.

5. Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, με το παρόν χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας, έως τη δήλη μέρα που καθορίζεται με την απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. της παρ. 3 του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, στις μονάδες της παρ. 1. Εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της παραγράφου 3, ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Δ6/Φ1/οικ.8295/1995 (Β’ 385) και Δ6/Φ1/οικ.7740/2001 (Β’ 508) υπουργικές αποφάσεις, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι προστιθέμενες μονάδες. Το παρόν καταλαμβάνει και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που εγκαταστάθηκαν για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και των οποίων η συνέχιση της λειτουργίας θεωρείται αναγκαία από τον αρμόδιο Διαχειριστή για την ασφάλεια εφοδιασμού.

6. Προστιθέμενες φορητές μονάδες δύνανται να εγκαθίστανται και σε υποσταθμούς (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης, κατόπιν χορήγησης άδειας παραγωγής που η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες ανά έτος. Οι εν λόγω Μονάδες συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της ανωτέρω Άδειας Παραγωγής. Με την παρούσα διάταξη χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας στις μονάδες αυτές, εφόσον η εγκατάστασή τους λαμβάνει χώρα μέχρι τη Δήλη Ημέρα ολοκλήρωσης της διασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.

7. Οι παρ. 1 έως 6 ισχύουν και για τη μεταφορά και εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκειά τους μέχρι την
ολοκλήρωση των διασυνδέσεών τους με το ηπειρωτικό σύστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133Α του ν. 4001/2011.».

Άρθρο 50
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις – Τροποποίηση Άρθρου 113 ν. 5079/2023 Στην παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 5079/2023 (Α’ 215): α) στην περ. γ) η φράση «έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024,» αντικαθίσταται από τη φράση «όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 88 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45),», β) το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως προς τις μονάδες που κατατάσσονται στη Β’ Κατηγορία του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι προθεσμίες του άρθρου 24 του ν. 3377/2005 (Α’ 202) ως προς την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» και των μονάδων της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και έχουν μεταβιβασθεί στη «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.», πλην αυτών στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αυτοτελής Άδεια Λειτουργίας, καθώς και οι προθεσμίες των προγενέστερων εκδοθεισών αδειών και εγκρίσεων των μονάδων αυτών, παρατείνονται ως εξής:

α) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παρ. 1, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024,
β) η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παρ. 2, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024,

γ) η κάλυψη από την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής της «Δ.Ε.Η., Α.Ε.» σε μικρά απομονωμένα συστήματα της παρ. 3, όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 88 του ν. 4602/2019 (Α’ 45),

δ) η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων της παρ. 4, από τη λήξη της έως την 31η Ιουλίου 2024.

Οι Μονάδες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3377/2005 σε σταθμούς παραγωγής που κατατάσσονται στη Β’ Κατηγορία του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), υπάγονται αυτοδίκαια στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της υπ’ αρ. 45964/2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1987), όπως εκάστοτε ισχύει.».

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ενέργεια

close menu