Επιχειρήσεις

ΕΛΤΟΝ: Μικρή πτώση (-6,57%) στα έσοδα, μεγάλη (-67,43%) στα καθαρά κέρδη

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 1,55 εκατ. ευρώ -67,43% έναντι των 4,74 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε 94,69 εκατ. ευρώ από 101,32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 6,54%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 55,59 εκατ. ευρώ από 59,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μειωμένος κατά 6,57%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 13,40 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 19,88 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,60%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 7,92 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 έναντι 10,92 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,48%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 14,15% (έναντι 19,62% του πρώτου εξαμήνου του 2022) και της Εταιρείας στο 14,24% (έναντι 18,35% του πρώτου εξαμήνου του 2022).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 5,04 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 55,16% έναντι των 11,24 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο 5,32% από 11,09% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Μείωση κατά 49,49% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 3,16 εκατ. ευρώ έναντι 6,25 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο 5,68% από 10,51% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 4,47 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 57,66% έναντι των 10,56 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 4,72% από 10,42% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 2,73 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 53,13% από τα 5,83 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 4,92% από 9,80% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 2,52 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 63,36% έναντι των 6,88 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει μείωση και είναι 2,66% από 6,79% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 2,67 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 52,50% έναντι των 5,63 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 4,81% από 9,46% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 67,43% έναντι των 4,74 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν μειωθεί και είναι 1,63% από 4,68% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 52,52% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 2,08 εκατ. ευρώ έναντι 4,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 3,75% από 7,37% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 212% για τον Όμιλο και 208% για την Εταιρεία.

Επιχειρήσεις

close menu