Επιχειρήσεις

Ενέκρινε την εξαγορά της Μεβγάλ από τη Vivartia η Επ. Ανταγωνισμού

Εγκρίθηκε η συγκέντρωση περί απόκτησης ελέγχου επί της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την εταιρία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων (διορθωτικών μέτρων) με την υπ’ αριθμ. 598/2014 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι την Επιτροπή απασχόλησαν ιδιαιτέρως οι μεταβολές που έχουν επέλθει από το 2011 στον γαλακτομικό κλάδο με στόχο αφενός τη διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο γαλακτοκομικό κλάδο, και αφετέρου την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών νωπού γάλακτος σε ορισμένους νομούς της Βορείου Ελλάδας όπου η νέα οντότητα παρουσιάζει αυξημένη αγοραστική δύναμη.

Συνοπτικά, με βάση την απόφαση της Επιτροπής, η εξαγοράζουσα πρέπει:

1. Να εκποιήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα που συνίσταται στο σοκολατούχο γάλα με το σήμα «Topino», όπως αυτό χρησιμοποιείται και διατίθεται σήμερα από την εξαγοραζόμενη, συμπεριλαμβανομένων:

– της παραχώρησης, κατ’ επιλογή και για λογαριασμό του υποψήφιου αγοραστή, της δυνατότητας παραγωγής/φασόν του εν λόγω σοκολατούχου γάλακτος σε τιμές αγοράς, για μεταβατικό στάδιο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της εκποίησης,

– της παραχώρησης, κατ’ επιλογή και για λογαριασμό του υποψήφιου αγοραστή, της δυνατότητας διανομής του εν λόγω σοκολατούχου γάλακτος μέσω των υφιστάμενων δικτύων διανομής (και μεταγενέστερα της ενιαίας εταιρίας) σε τιμές κόστους και υπό τις συνθήκες διανομής πριν τη συγκέντρωση, για μεταβατικό στάδιο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της εκποίησης, και

– του ορισμού εντολοδόχων, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την ορθή εκπλήρωση των ως άνω όρων και δεσμεύσεων.

2. Να συνεχίσει να αγοράζει τις υφιστάμενες προσφερόμενες ποσότητες νωπού γάλακτος των παραγωγών των νομών Ημαθίας και Πέλλας, που συνεργάζονταν με την εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόμενη από την 1/8/2014 έως και 31/10/2014, εφόσον και στο βαθμό που οι εν λόγω παραγωγοί επιθυμούν να συνεχίσουν να προσφέρουν την παραγωγή τους στην ενιαία εταιρία, κατ’ απόλυτη επιλογή και ελευθερία τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύναψης γραπτών μη αποκλειστικών συμβάσεων, με τον όρο αζήμιας λύσης των συμβάσεων (ή της συνεργασίας, εφόσον δεν συναφθούν συμβάσεις) από πλευράς παραγωγών. Η διάρκεια του εν λόγω διορθωτικού μέτρου ορίζεται σε δύο έτη, με έναρξη την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγκέντρωσης.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι με την απόφαση της η Επιτροπή απείλησε την εξαγοράζουσα επιχείρηση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, δύναται να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους μέχρι ποσοστού 10% του κύκλου εργασιών του τελευταίου οικονομικού έτους.

close menu