Οικονομία

Εντάθηκε η αύξηση μισθολογικού κόστους το Β΄ τρίμηνο του 2023

Παρουσίασε ετήσια αύξηση 4,8% έναντι αύξησης 2,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, , εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2023. Ειδικότερα:

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2023, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,8% έναντι αύξησης 2,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.
▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2023, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,3% έναντι αύξησης 3,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.
▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2023, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,9% έναντι αύξησης 2,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021

Στο Γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α΄ τρίμηνο 2008 – Β΄ τρίμηνο 2023 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργασίμων ημερών), ενώ στα Γραφήματα 2 έως 4 παρουσιάζεται ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους και οι ετήσιες μεταβολές του, για το Β΄ τρίμηνο της ίδιας χρονικής περιόδου.

∆ιευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση επανυπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, o δείκτης με εποχική διόρθωση διαφέρει από τον αντίστοιχο που δημοσιεύτηκε σε προηγούμενες Ανακοινώσεις.

Οικονομία

close menu