Επιχειρήσεις

Euroxx Χρηματιστηριακή: Χωρίς μέρισμα οι μέτοχοι – Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Ο πρόεδρος του Δ.Σ και βασικός μέτοχος της Euroxx, Τζιουζέπε Τζιάνο (Giuseppe Giano).

Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου 2023 και στην οποία εκπροσωπήθηκαν που αντιπροσωπεύουν το 97,74 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας

Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22ας Αυγούστου 2023, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 14.456.316 μετοχές επί συνόλου 14.791.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 97,74 % του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες φορολογικές καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 28.02.2022, καθώς επίσης και η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος κατά τη χρήση 01.01.2022- 31.12.2022 παρά την εμφάνιση κερδών.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα την εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022 και η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση 01.01.2022- 31.12.2022.

Θέμα 5ο: Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton» και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή τους.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε η σύναψη τροποποιητικών συμβάσεων εργασίας της Εταιρείας με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Τζιάνο, Μπίλλη, Νινιό, Πολίτη και Μαρκάκη σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 99-100 του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται έγκριση των αμοιβών του κ. Ιωάννη Μαρκάκη για το έτος 2022 και παρέλκει η λήψη σχετικής απόφασης.

Θέμα 8ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu