Επιχειρήσεις

Intrakat: Συγχώνευση με απορρόφηση της Πρίσμα Δομή

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Πρίσμα Δομή ΑΤΕ από την Intrakat, ανακοίνωσαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών.

Αναλυτικότερα, η Πρίσμα Δομή θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Intrakat, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού, της 31.08.2014 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Η Intrakat έχει μετοχικό κεφάλαιο 31.489.780,00 ευρώ διαιρούμενο σε 23.154.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ η κάθε μία. H Πρίσμα Δομή έχει μετοχικό κεφάλαιο 6.426.375,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.285.275 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία.

Η Intrakat κατέχει το 100% των μετοχών της Πρίσμα Δομή με αξία κτήσεως 6.426.375,00 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat δεν θα μεταβληθεί και δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, καθώς κατέχει το σύνολο των μετοχών της Πρίσμα Δομή και η αξία κτήσεως αυτών είναι ίση με το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι μετοχές της Πρίσμα Δομή θα ακυρωθούν.

close menu