Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η πώληση της Intracom Telecom σε επενδυτές στο Dubai

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Intracom Telecom, ήτοι του 49% της εν λόγω εταιρίας, σε επενδυτές στο Dubai, ανακοίνωσε η Intracom Holdings.

Όπως σημειώνεται πραγματοποιήθηκε έναντι συνολικής ωφέλειας ποσού 47 εκατ. εκατ. ευρώ εκ του οποίου ποσό 35 εκατ. ευρώ είναι καταβλητέο σε μετρητά και ποσό 12 εκατ. ευρώ αφορά εκχωρούμενες στην Εταιρία απαιτήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, τερματίζονται όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες της Intracom Holdings από την προηγηθείσα πώληση του 51% της Intracom Telecom, τον Ιούνιο του 2006, αίρονται οι χορηγηθείσες από την Εταιρία εταιρικές και λοιπές εγγυήσεις υπέρ δανείων & εγγυητικών επιστολών της Intracom Telecom και η Εταιρία απαλλάσσεται από οποιεσδήποτε ευθύνες σε σχέση με τη διαχείριση ή ιδιοκτησία της Intracom Telecom.

close menu