Επιχειρήσεις

Πειραιώς: Στις 2/1/2015 η τρίτη άσκηση των warrants

H 02.01.2015 είναι η ημερομηνία της τρίτης άσκησης των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (warrants) της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σημερινή της ανακοίνωση.

Ως ημερομηνία έναρξης καταχώρησης εντολών συμμετοχής στην άσκηση ορίζεται η 24.12.2014.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία 3ης άσκησης των warrants:

Διαδικασία Άσκησης

Διευκρινίζεται ότι οι Επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές άσκησης των Warrants από την 24.12.2014 (ημέρα Τ-4) έως και την 02/01/2015 (ημέρα Τ). Η ποσότητα των προς άσκηση Warrants θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώριση της εντολής άσκησης από το Χειριστή στο Σ.Α.Τ. αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας. 


Μια εντολή άσκησης Warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή που θα δώσει ο Επενδυτής στο Χειριστή του έως και την ημέρα Τ.

Σημειώνεται ότι, η έναρξη διαδικασίας άσκησης των Warrants δεν συνεπάγεται αναστολή διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Πίστωση μετοχών

Ο διακανονισμός των εντολών άσκησηςWarrants που καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. έως και την ημέρα Τ, δηλαδή η πίστωση των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση έναντι του αναλογούντος καταβληθέντος τιμήματος (αριθμός Warrants επί Πολλαπλασιαστή επί Τιμή Μετοχής τρίτηςΆσκησης), θα γίνει την 07.01.2015 (ημέρα SD = T+2). 


Η πίστωση τυχόν κλασματικών μετοχών, κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 38/19.11.2012 (ΦΕΚ Α΄ 223) και σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, θα γίνει την 08.01.2015 (ημέρα SD+1).

Άσκηση με μία εντολή στον ίδιο Χειριστή

Ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν στην άσκηση των Warrants είναι το γινόμενο της ποσότητος των ασκηθέντων Warrants επί τον πολλαπλασιαστή, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση με πολλαπλές εντολές στον ίδιο Χειριστή

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες, της μίας, εντολές άσκησης για τον ίδιο κάτοχο Warrants στον ίδιο Χειριστή, τυχόν κλασματικές μετοχές αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή.

Άσκηση μέσω πολλών Χειριστών

Σε περίπτωση που ο Επενδυτής κατέχει και ασκήσει warrants μέσω περισσοτέρων του ενός Χειριστή, με μία ή πολλαπλές εντολές, τυχόν κλασματικές μετοχές που θα προκύψουν μετά την διαχείριση των κλασματικών αξιών ανά Χειριστή (σύμφωνα με τα ως άνω), αθροίζονται και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθμό, την αξία των οποίων καταβάλει ο κάτοχος των Warrants που ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χειριστή του κατόχου με το υψηλότερο ποσοστό ασκηθέντων Warrants.


Οι εντολές άσκησης Warrants των Επενδυτών προς τους Χειριστές τους, περιλαμβάνουν και τα κλασματικά υπόλοιπα που ενδεχομένως προκύψουν κατά τα ανωτέρω. 


Οι Επενδυτές υποχρεούνται, συνεπώς, να καταβάλουν στους Χειριστές τους την αξία και των επιπλέον μετοχών που τυχόν προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα. 


Για την καταβολή της αξίας των επιπλέον μετοχών οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από τον αρμόδιο Χειριστή τους, η δε πίστωσή τους θα πραγματοποιείται σε λογαριασμό των δικαιούχων στο Χειριστή στον οποίο κατέβαλαν την αξία τους.

Επιχειρήσεις

close menu