Οικονομία

Πειραιώς: Ζημιές 1,558 δισ. στο γ’ 3μηνο 2014

Επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη ύψους 279 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς, στο τρίτο τρίμηνο τυου 2014, ήτοι αύξηση κατά 23% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2013.

Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους στο τρίτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε ζημιές -1,558 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων του τρίτου τριμήνου.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει ισχυρός και διαμορφώθηκε στο 13,6%.

Μιχάλης Σάλλας (Πρόεδρος ΔΣ): Η Τράπεζα Πειραιώς θα επανέλθει σε κερδοφορία από το 2015
«Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού της με αυξημένες προβλέψεις ύψους €2,2 δισ.
Με την ενέργεια αυτή, σε συνδυασμό με τα μέτρα βελτίωσης των λειτουργικών εσόδων και μείωσης των δαπανών που έχουμε δρομολογήσει, δημιουργούνται βάσιμες προσδοκίες ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα επανέλθει σε κερδοφορία από το 2015.
Παράλληλα η Τράπεζα, επιταχύνοντας την ενεργητική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, είναι σε θέση να στηρίξει αποτελεσματικά βιώσιμες λύσεις για την πελατεία της και να υποστηρίξει μέσω νέων χρηματοδοτήσεων την ανάκαμψη της οικονομίας.
Αν οι προσπάθειες της χώρας για αποτελεσματικότερη διοίκηση και ανταγωνιστικότερη οικονομία συνεχιστούν, τότε πιστεύω ότι το 2015 η ελληνική οικονομία θα μπει οριστικά σε τροχιά ανάπτυξης. Οι αυξημένες προβλέψεις που λαμβάνει τώρα η Τράπεζα σηματοδοτούν τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η ελληνική οικονομία μετά το τέλος της περιόδου ύφεσης».

Σταύρος Λεκκάκος (Διευθύνων Σύμβουλος & CEO): Περαιτέρω μείωση του ρυθμού σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση για έβδομο συνεχόμενο 3μηνο
«Τα αποτελέσματα του 3ου 3μήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή βελτίωση των επαναλαμβανομένων εσόδων της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται οι ενέργειες για την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω του νέου προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, αλλά και την απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς.
Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 3 ου 3μήνου 2014 ανήλθαν σε €279 εκατ, αυξημένα κατά 23% έναντι του 3ου 3μήνου 2013, ενισχυμένα από την άνοδο των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 12%, των καθαρών προμηθειών κατά 18%, αλλά και τη μείωση του κόστους λειτουργίας κατά 7% σε ετήσια βάση.
Το έξοδο των προβλέψεων του Ομίλου το 9μηνο 2014 ανήλθε σε €3,2 δισ, ενσωματώνοντας τις αυξημένες προβλέψεις ύψους €2,2 δισ του 3 ου 3μήνου.
Συνεπακόλουθα, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε σημαντικά στο 58% από 51% το προηγούμενο 3μηνο. Η δημιουργία αυξημένων προβλέψεων είναι απόρροια της αλλαγής των εκτιμήσεων της Διοίκησης αναφορικά με τις εξελίξεις στο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, όπως η συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα, η αναμενόμενη επιμήκυνση του χρόνου ρευστοποίησης καλυμμάτων και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση των επιχειρηματικών δανείων σε καθυστέρηση. Ωστόσο, η περαιτέρω μείωση του ρυθμού σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση για έβδομο συνεχόμενο 3μηνο (26% τριμηνιαίως στα €369 εκατ) δίνει τη δυνατότητα βάσιμης προσδοκίας ότι πολύ σύντομα ο ρυθμός αυτός θα γίνει αρνητικός, οδηγώντας σε μείωση του δείκτη NPLs.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παραμένει ισχυρός και διαμορφώθηκε στο 13,6%».

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Αποτελέσματα 3ου 3μήνου 2014

– Αυξημένες προβλέψεις δανείων και θωράκιση Ισολογισμού: Αυξημένες προβλέψεις δανείων ύψους €2.242 εκατ λήφθηκαν το 3ο 3μηνο 2014, ενισχύοντας τον ισολογισμό της Τράπεζας. Στο 9μηνο 2014 οι συνολικές προβλέψεις δανείων ανήλθαν σε €3.199 εκατ, διαμορφώνοντας έτσι τον δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια στο 23%, που αποτελεί τον υψηλότερο στην ελληνική αγορά.
– Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 39,0%, με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση να επιβραδύνεται για ένα ακόμη τρίμηνο στις 51 μ.β. ως ποσοστό των δανείων από 68 μ.β. το 2ο 3μηνο 2014. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε σημαντικά στο 58% από 51% τον Ιούνιο 2014, ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων του τριμήνου.
– Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν το 3ο 3μηνο 2014 σε €279 εκατ, αυξημένα κατά 23% έναντι του 3ου 3μήνου 2013.
– Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διατηρήθηκαν σε ανοδική πορεία το 3ο 3μηνο του έτους και διαμορφώθηκαν σε €509 εκατ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση και 2% σε τριμηνιαία. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2014 στις 224 μ.β. από 262 μ.β. τον Ιούνιο 2014 συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος.
– Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €87 εκατ το 3ο 3μηνο, σημειώνοντας άνοδο 18% σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2013 και 8% έναντι του προηγουμένου 3μήνου 2014.
– Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €591 εκατ. Εξαιρουμένων των εκτάκτων αποτελεσμάτων, αυτά αυξήθηκαν 4% στα €620 εκατ έναντι €596 εκατ το αντίστοιχο 3μηνο του 2013.
– Το λειτουργικό κόστος περιορίστηκε στα €342 εκατ, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών ύψους €17 εκατ, μειωμένο κατά 7% έναντι του 3ου 3μήνου 2013. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε περαιτέρω στο 55% στο 3ο 3μηνο 2014 από 62% το αντίστοιχο 3μηνο του 2013.
– Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους στο 3o 3μηνο διαμορφώθηκαν σε -€1.558 εκατ, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων του 3ου 3μήνου.

Μεγέθη 30 Σεπτεμβρίου 2014
– Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €86,4 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 2% έναντι του Ιουνίου 2014, κυρίως λόγω αυξημένων προβλέψεων.
– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €55,0 δισ, σημειώνοντας αύξηση 1% τόσο έναντι του προηγούμενου 3μήνου όσο και έναντι του Δεκεμβρίου 2013.
– Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών, συνεχίζοντας την πορεία απομόχλευσής τους, διαμορφώθηκαν σε €72,7 δισ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε €56,3 δισ.
– Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε ουσιαστική βελτίωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στο 102% το Σεπτέμβριο 2014 έναντι του Ιουνίου 2014. Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) υποχώρησε περαιτέρω μόλις στο 5% επί του ενεργητικού.
– Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε €7,8 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 13,6%, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανέρχεται στο 13,4%. Με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded) ο δείκτης CET-1 διαμορφώθηκε σε 12,7% pro-forma για τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε μόνιμη και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει του Ν. 4303/2014.
– Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 αριθμούσε 1.252 μονάδες, με 870 καταστήματα στην Ελλάδα και 382 στο εξωτερικό. Σήμερα τα καταστήματα στην Ελλάδα, μετά και την απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας, αριθμούν 803 μονάδες, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (870 καταστήματα το 2017) 3 χρόνια νωρίτερα.
– Το ανθρώπινο δυναμικό στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 22.260 άτομα, 16.528 σε εγχώριες και 5.732 σε διεθνείς δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι το προσωπικό στην Ελλάδα είναι μειωμένο κατά 14% από τον Δεκέμβριο 2012 σε συγκρίσιμη βάση. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, η Τράπεζα εξήγγειλε στα μέσα Νοεμβρίου 2014 νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2014.
– Στις 20 Noεμβρίου 2014 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας η νομική συγχώνευση της Γενικής Τράπεζας με την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στις 23 Νοεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πλήρης ενοποίηση της Γενικής Τράπεζας στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Η συστημική αυτή ενοποίηση αποτελεί την 6η σε σειρά στην Ελλάδα (οι υπόλοιπες 5 ολοκληρώθηκαν κατά το 2ο εξάμηνο του 2013), με αποτέλεσμα όλες πλέον οι τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα να εξυπηρετούνται από ένα και μοναδικό λειτουργικό σύστημα, ενισχύοντας περαιτέρω τις οικονομίες κλίμακας.

close menu