Αγορές

Πλαστικά Θράκης: Αγορά 2.200 ίδιων μετοχών με 3,9 ευρώ ανά μετοχή

Η συνολική αξία της συναλλαγής 8.628 ευρώ

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στις 2 Οκτωβρίου 2023 σε αγορά 2.200 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών BETA Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 3,92 Eυρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 8.628,05 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης Μαΐου 2023.

close menu