Αγορές

Quest: Αγορά 7.000 ίδιων μετοχών με 5,66 ευρώ ανά μετοχή

Η συνολική αξία συναλλαγής 39.647 ευρώ και η εταιρεία τώρα κατέχει το 0,92% του συνόλου των μετοχών

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 3/1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 27/09/2023, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,66 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 39.647,76 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 993.606 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,9267% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

TAGS:

close menu