Επιχειρήσεις

Στο 66,24% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank το ποσοστό του ΤΧΣ

Στο 66,24% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ανέρχεται την 31/12/2014 το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΤΧΣ κατέχει 8.458.859.579 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Τράπεζας.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανομένους στο άρθρο 7α του N.3864/2010 περιορισμούς.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 4.310.200.279 κοινές μετοχές της Τραπέζης. Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους στον υπολογισμό των ποσοστών συμμετοχής τους βάσει του N.3864/2010.

Επιχειρήσεις

close menu