Διεθνή

Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων: Οι 12 δεσμεύσεις που ζητάει ενόψει ευρωεκλογών

Να ρυθμιστούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι αγορές ενέργειας και τροφίμων και να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία, ανάμεσα στα αιτήματα

Η ΓΣΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις βασικές αρχές και τους στόχους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) ενόψει τον προσεχών ευρωεκλογών.

Η ΣΕΣ, μέσα από το Μανιφέστο της καλεί τα κόμματα και τους υποψηφίους να υιοθετήσουν σημαντικές δεσμεύσεις για τους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων καλύτερες θέσεις εργασίας και εισόδημα, τερματισμός της επισφαλούς εργασίας και βελτίωση των συνθηκών δουλειάς, απόρριψη της λιτότητας, ορθή προσέγγιση της μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και δικαιότερη και δημοκρατικότερη Ευρώπη.

Δεσμεύσεις

Στις 12 δεσμεύσεις για μια δίκαιη συμφωνία για τους εργαζόμενους, τονίζονται τα εξής μεταξύ άλλων: 

«Υπεράσπιση και ενίσχυση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με κύρια τα δικαίωματα του συνδικαλίζεσθαι, της απεργίας, της πρόσβασης των συνδικάτων στους χώρους εργασίας, και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Αύξηση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων, με μια φιλόδοξη μεταφορά της Οδηγίας για τους Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς με στόχο την κάλυψη κατά 80% και της Οδηγίας για τη Μισθολογική Διαφάνεια των φύλων.

Ενίσχυση της δημοκρατίας στην εργασία κατά κύριο λόγο μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου της ΕΕ για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή καθώς και την πλήρη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Βελτίωση και επέκταση της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για μηδενικούς θανάτους στην εργασία ή εξαιτίας της εργασίας, όπου θα συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις των οικιακών βοηθών.

Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της διαδικτυακής παρενόχλησης και διαπόμπευσης στην εργασία μέσω Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εισαγωγή νομοθεσίας της ΕΕ που να καθορίζει τα όρια θερμοκρασίας στην εργασία.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενίσχυση των υπηρεσιών επιθεώρησης του εργατικού και κοινωνικού δικαίου αλλά και των μηχανισμών καταγγελιών. Να διασφαλιστεί ο τερματισμός όλων των μορφών έμφυλης βίας στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου.

Να απορριφθεί η επιστροφή στις πολιτικές λιτότητας και να προωθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο με επίκεντρο την πραγματική οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αξιοπρεπή εργασία και την αναδιανομή μέσω δίκαιης και προοδευτικής φορολογίας.

Να διασφαλιστεί η αναθεώρηση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης που θα εμπεριέχει τον τερματισμό του Δημοσιονομικού Συμφώνου της ΕΕ και τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την επίτευξη των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Να παρέχεται στα κράτη μέλη ο απαραίτητος χώρος ελιγμών για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων για μια δίκαιη διπλή μετάβαση. Να εφαρμοστεί μια νέα δημοσιονομική ικανότητα για επενδύσεις, ένα ταμείο κυριαρχίας της ΕΕ για δίκαιη κοινωνικοοικονομική μετάβαση και κοινά αγαθά που δεν θα αφήνει πίσω κανέναν άνθρωπο και καμία περιοχή.

Να ρυθμιστούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι αγορές ενέργειας και τροφίμων και να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία. Να καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή και να διασφαλιστεί η φορολόγηση των υπερκερδών».

Οι 12 δεσμεύσεις

1 Καλύτερες θέσεις εργασίας και εισοδήματα 

Ανάληψη αποτελεσματικής δράσης από την ΕΕ για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, με αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κοινωνική διάσταση της κρίσης του κόστους ζωής. Η Ευρώπη χρειάζεται αυξήσεις μισθών! Να προωθηθούν οι αυξήσεις μισθών και να στηριχθεί η ανοδική σύγκλιση των εισοδημάτων και των συνθηκών εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω και της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου για την προώθηση της ανοδικής σύγκλισης των μισθών και της ισχυρότερης δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. 

2 Να τερματιστεί η επισφαλής εργασία και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας 

Να τερματιστεί η επισφαλής εργασία με τη διασφάλιση νομικών δικαιωμάτων για μόνιμες συμβάσεις και εργασία πλήρους απασχόλησης, καθώς και με την απαγόρευση της πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή. Να αυξηθούν οι έλεγχοι όσον αφορά στην ευελιξία του χρόνου εργασίας και να μειωθεί ο χρόνος εργασίας. Να προστατευτούν τα δικαιώματα των τηλεργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποσύνδεσης και να απαγορευτεί η παρεμβατική παρακολούθηση που δεν σέβεται την προσωπική ζωή των εργαζόμενων. 

3 Στήριξη των συνδικάτων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου 

Υπεράσπιση και ενίσχυση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με κύρια τα δικαίωματα του συνδικαλίζεσθαι, της απεργίας, της πρόσβασης των συνδικάτων στους χώρους εργασίας, και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Αύξηση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων, με μια φιλόδοξη μεταφορά της Οδηγίας για τους Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς με στόχο την κάλυψη κατά 80% και της Οδηγίας για τη Μισθολογική Διαφάνεια των φύλων. Ενίσχυση της δημοκρατίας στην εργασία κατά κύριο λόγο μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου της ΕΕ για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή καθώς και την πλήρη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

4 Ασφαλής εργασία 

Βελτίωση και επέκταση της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για μηδενικούς θανάτους στην εργασία ή εξαιτίας της εργασίας, όπου θα συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις των οικιακών βοηθών. Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της διαδικτυακής παρενόχλησης και διαπόμπευσης στην εργασία μέσω Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εισαγωγή νομοθεσίας της ΕΕ που να καθορίζει τα όρια θερμοκρασίας στην εργασία. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενίσχυση των υπηρεσιών επιθεώρησης του εργατικού και κοινωνικού δικαίου αλλά και των μηχανισμών καταγγελιών. Να διασφαλιστεί ο τερματισμός όλων των μορφών έμφυλης βίας στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. 

5 Απόρριψη της λιτότητας – Οικονομία για τους ανθρώπους και τον πλανήτη 

Να απορριφθεί η επιστροφή στις πολιτικές λιτότητας και να προωθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο με επίκεντρο την πραγματική οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αξιοπρεπή εργασία και την αναδιανομή μέσω δίκαιης και προοδευτικής φορολογίας. Να διασφαλιστεί η αναθεώρηση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης που θα εμπεριέχει τον τερματισμό του Δημοσιονομικού Συμφώνου της ΕΕ και τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την επίτευξη των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Να παρέχεται στα κράτη μέλη ο απαραίτητος χώρος ελιγμών για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων για μια δίκαιη διπλή μετάβαση. Να εφαρμοστεί μια νέα δημοσιονομική ικανότητα για επενδύσεις, ένα ταμείο κυριαρχίας της ΕΕ για δίκαιη κοινωνικοοικονομική μετάβαση και κοινά αγαθά που δεν θα αφήνει πίσω κανέναν άνθρωπο και καμία περιοχή. Να ρυθμιστούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι αγορές ενέργειας και τροφίμων και να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία. Να καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή και να διασφαλιστεί η φορολόγηση των υπερκερδών

6 Ισχυρή βιομηχανική πολιτική και δημόσιες υπηρεσίες 

Να εφαρμοστεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική με σοβαρές αποτελεσματικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα στηρίζουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και την κοινωνική πρόοδο. Τα κράτη να εγγυώνται το δικαίωμα καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της παιδικής μέριμνας και των μεταφορών. Να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος σε επαρκή, αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση. Να εγγυώνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες έτσι ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. 

7 Δημόσια χρηματοδότηση για κοινωνική πρόοδο 

Εφαρμογή ισχυρών προϋποθέσεων με κοινωνικά, φορολογικά και περιβαλλοντικά κριτήρια με αναφορά σε όλες τις μορφές δημόσιας χρηματοδότησης και στήριξης των επιχειρήσεων. Να αναθεωρηθούν οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι το δημόσιο χρήμα κατευθύνεται σε οργανισμούς που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων, διαπραγματεύονται με τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοί τους καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

8 Να διασφαλιστούν οι δίκαιες μεταβάσεις 

Να εγγυηθούν έναν δίκαιο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό και την αποτελεσματική ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης με την αρχή «ο άνθρωπος στον έλεγχο» και ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ. Οι κλιματικοί στόχοι να επιτευχθούν μέσω μιας δίκαιης μετάβασης που θα περιλαμβάνει μια Οδηγία για δίκαιη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας μέσω της πρόβλεψης και της διαχείρισης της αλλαγής, με βάση τις αρχές της συμμετοχής των συνδικάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Να διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων στη δια βίου κατάρτιση χωρίς κόστος για τον εργαζόμενο και κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. 

9 Καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και της απάτης 

Ρύθμιση του ρόλου των μεσαζόντων της εργασίας και θέσπιση ενός γενικού νομικού πλαισίου της ΕΕ που θα περιορίζει την υπεργολαβία και θα διασφαλίζει την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη μέσω της αλυσίδας των υπεργολαβιών. Βελτίωση της επιβολής των κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μέσω μιας αποτελεσματικότερης Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA). 

10 Ορθή προσέγγιση της μετανάστευσης και του ασύλου σε δικαιωματική βάση 

Ενίσχυση των ασφαλών, νόμιμων και τακτικών μεταναστευτικών οδών με ενδυνάμωση της προστασίας, των δικαιωμάτων και της υποστήριξης μεταναστών και αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ. Πρέπει να σώζονται ζωές στη Μεσόγειο και στα εξωτερικά σύνορα, με την επαναφορά επίσης ενός μηχανισμού έρευνας και διάσωσης της ΕΕ. Τα κράτη να αρνηθούν τις πολιτικές εξωτερίκευσης των συνόρων και να αντιταχθούν σε πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες με κράτη που δε συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου και δε σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

11 Ένας προοδευτικός ρόλος για την Ευρώπη στον κόσμο 

Να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ ενεργεί σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσω της εμπορικής της πολιτικής, σύμφωνα με το κοινωνικό μας μοντέλο, για την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της παγκόσμιας οικονομικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 

12 Μια δικαιότερη και δημοκρατικότερη Ευρώπη 

Θέσπιση Πρωτοκόλλου Κοινωνικής Προόδου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στις Συνθήκες με στόχο την εγγύηση ότι δικαιώματα των εργαζομένων και κοινωνικά δικαιώματα υπερισχύουν των οικονομικών ελευθεριών. Προώθηση της μεταρρύθμισης των Ευρωπαϊκών θεσμών για μια πιο κοινωνική και δημοκρατική ΕΕ. Στήριξη της διεύρυνσης της ΕΕ με βάση τον πλήρη σεβασμό εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, του κοινωνικού διαλόγου και του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ. 

Η ΣΕΣ και οι οργανώσεις- μέλη της, ζητάμε από τα Ευρωπαϊκά κόμματα και τους υποψηφίους να στηρίξουν τις εργατικές και συνδικαλιστικές αξίες και προτεραιότητες που καθορίζονται σε αυτό το Μανιφέστο για τις εκλογές του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – και να συνεργαστούν μαζί μας για την επίτευξη συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να στηρίξουμε αυτές τις αξίες και προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Κοινοβούλιο του 2024-2029

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διεθνή

close menu