Τράπεζες

Alpha Bank: Αύξηση 75% στα καθαρά κέρδη, έφτασαν στα 211,1 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

Επιστροφή €122 εκατ. στους μετόχους

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2024 δημοσίευσε η Alpha Bank με τα καθαρά κέρδη της τράπεζας να ανέρχονται σε 211,1 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Το α’ τρίμηνο 2024, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,5%, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,092, ενώ ο Δείκτης FL CET1 σημείωσε αύξηση 35 μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

• Τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €211,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.

• Το Χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €0,2 δισ. και ανήλθε σε €29,9, δισ., αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 6% σε ετήσια βάση μη λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση της Alpha Bank Romania. Η επίδοση του α’ τριμήνου καθώς και οι επερχόμενες
προγραμματισμένες εκταμιεύσεις επιβεβαιώνουν τις προοπτικές για το 2024.

• Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά €1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €47,3 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω των αποπληρωμών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά €1.5 δισ. σε τριμηνιαία βάση ή 9% και 48% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι καταθέσεις και τα AUMs ενισχύθηκαν κατά 4%
σε ετήσια βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25% (εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου), με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου.

• Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος σε 6% , καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους €0,1 δισ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές . Λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής «Gaia», ο Δείκτης ΜΕΑ ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης. Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 69 μ.β. σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης.

• Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 35 μ.β. σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 67 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, της αρνητικής επίπτωσης κατά 2 μ.β. από συναλλαγές και 7 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία καθώς και 24 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 16,2%3 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20,9%3

• Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε €6,6 δισ., 13% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας.

Ο CEO, της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: 

«Μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Bank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Η συνεπής υλοποίηση του
Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας.

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας το Α΄ τρίμηνο του 2024, ανήλθαν σε €211,1 εκατ., στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο μετά την οικονομική κρίση, με την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) να διαμορφώνεται στο 13,5%. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις επέτρεψαν την υγιή δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, με τον Δείκτη CET1 να φθάνει το 14,6%, ενώ αναμένουμε περαιτέρω άνοδο τα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων κερδών και της ολοκλήρωσης των δρομολογούμενων συναλλαγών. Κατά συνέπεια, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις δεσμεύσεις μας για τη δημιουργία αξίας και την επιβράβευση των Μετόχων μας.

Συγκεκριμένα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή αύξηση που παρουσιάζουν οι νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις μας προς την πραγματική οικονομία, ενώ καταγράφονται επίσης σημάδια ανάκαμψης στις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, γεγονός που μας επέτρεψε να ενισχύσουμε συνολικά το χαρτοφυλάκιό μας κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η αμείωτη τάση των Πελατών μας να διευρύνουν τη διασπορά των περιουσιακών τους στοιχείων, αυξάνοντας τις επενδύσεις τους. Η προτίμηση των Πελατών μας στα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουμε ενίσχυσε τις εισροές των αμοιβαίων κεφαλαίων
κατά €1,8 δισ., αυξάνοντας έτσι τα υπό διαχείριση περιουσιακά μας στοιχεία στα €17 δισ. και επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση που κατέχουμε στον τομέα αυτόν στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, εργαζόμαστε ακόμα πιο εντατικά για την υλοποίηση της επιτυχημένης συνεργασίας μας με την UniCredit σε όλες τις επιμέρους πτυχές της.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να διακρίνεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που επικράτησε το 2023, ενώ τα υψηλά επίπεδα ξένων επενδύσεων και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για ακόμα μία χρονιά οικονομικής μεγέθυνσης πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αναμφίβολα εντείνονται, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, εξίσου αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και πληροί τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, με εφαλτήριο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζουν τις προοπτικές μας και μας δίνουν αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τα στρατηγικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξία που δημιουργούμε για τους Μετόχους μας. Οι θετικές επιδόσεις του Α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε στον σωστό δρόμο για να αυξήσουμε τη διανομή μερισμάτων προς τους Μετόχους μας στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας και της αναπτυξιακής δυναμικής της Alpha Bank».

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu