Νέα

ΓΕΚ Τέρνα: Στις 11/3 η εισαγωγή των 6 εκατ. μετοχών της αύξησης κεφαλαίου

Από την ίδια ημερομηνία, ήτοι 11.03.2024 παύει η διαπραγμάτευση των 6.000.000 ιδίων μετοχών της οι οποίες διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με συνεπακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι από την 11.03.2024 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018) των 6.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης €13,20, σύμφωνα με την από 13.02.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του
Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι από την ίδια ημερομηνία, ήτοι 11.03.2024, παύει η διαπραγμάτευση 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,57 εκάστη οι οποίες και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με συνεπακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000, σε υλοποίηση της από 13.02.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους €79.200.00, θα διατεθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στις τελευταίες δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στην εταιρική παρουσίασή της, αλλά και για την ανάληψη νέων έργων, εντός διαστήματος 36 μηνών.

Συνεπεία της ως άνω αύξησης και μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται συνολικά σε € 58.951.275,87 και διαιρείται σε 103.423.291 κοινές
με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,57 η καθεμία.

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή
της εξαίρεσης του εδ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu