Επιχειρήσεις

Intralot: 21 με 23 Φεβρουαρίου η δημόσια προσφορά ομολογιών για την αποπληρωμή χρέους

Η εταιρεία στοχεύει στην άντληση έως 130 εκατ. ευρώ για να αποπληρώσει άλλες ομολογίες που έχουν εκδοθεί

Η εταιρεία Intralot που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με παρουσία σε πολλές χώρες του εξωτερικού προχωρεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς, δηλαδή απευθυνόμενη στο ευρύ επενδυτικό κοινό.  Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί το σιάστημα 21 έως 23 Φεβρουαρίου 2024.

Το ομολογιακό δάνειο θα είναι ύψους έως 130 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 130.000 άυλες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη.

Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.»).

Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €120.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Προορισμός κεφαλαίων 

Οι δαπάνες της έΕδοσης εκτιμώνται σε περίπου €5,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε περίπου €124,5 εκατ. Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα κατευθυνθούν προς την «Intralot Capital Luxembourg SA» για την αποπληρωμή μέρους των Senior Notes εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης ως εξής:
• ποσό περίπου €124,5 εκατ. θα παρασχεθεί από την εκδότρια προς την «Intralot Finance UK Ltd» για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου, και στη συνέχεια,
• το ίδιο ποσό περίπου €124,5 εκατ. θα παρασχεθεί από την «Intralot Finance UK Ltd» προς την «Intralot Capital Luxembourg SA» για την αποπληρωμή υφιστάμενων ενδοομιλικών δανείων (η «Χρήση  Αναχρηματοδότησης»).
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν με τον ίδιο τρόπο, ως ανωτέρω.
Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο των εκδοθέντων Senior Notes είναι €229.568.000.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής «Επιτόκιο») θα γίνει με τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών («Book Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Το Επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, εντός του εύρους απόδοσης, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Το εύρος απόδοσης θα οριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό.

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του premarketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του ομίλου της Εταιρείας. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. (pre-marketing period), οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι λαμβάνουν ενδεικτικές προσφορές από Ειδικούς Επενδυτές ώστε να προσδιορίσουν, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, το εύρος της απόδοσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.

Η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης. Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.

Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του  Επιτοκίου, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τελική απόδοση και το επιτόκιο παρέχονται στην ενότητα 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 21.02.2024 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 23.02.2024 και ώρα Ελλάδος 04:00 μ.μ.

Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 05:00 μ.μ., με την εξαίρεση της 23.02.2024 κατά την οποία θα λήξει στις 04:00 μ.μ.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ.

Τροποποίηση ή ακύρωση Αίτησης Κάλυψης για την προσφορά αγοράς είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής.
Αν η Αίτηση Κάλυψης δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη τηρουμένων των όρων συμμετοχής και εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το Πρόγραμμα ΚΟΔ και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η Αίτηση Κάλυψης δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
• της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών: https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings,
• της Εκδότριας: https://www.intralot.com/gr/retail-bond-2024/,
• της Τράπεζας Πειραιώς: https://www.piraeusholdings.gr/intralotbond,
• της Alpha Bank: https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotikadeltia,
• της Attica Bank: https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/enimerotika-kaipliroforiaka-deltia,
• της Optima Bank: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotikapliroforiaka-deltia,
• της Ambrosia Capital Hellas: https://ambrosiacapital.gr/intralot-bond/,
• της Euroxx Χρημαιστηριακή: https://www.euroxx.gr/gr/content/article/intralot

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής 190 02, στο δίκτυο καταστημάτων και στα γραφεία των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (καταστατική έδρα – Αμερικής 4, Αθήνα 105 64), «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (καταστατική έδρα – Σταδίου 40, Αθήνα 105 64) και των Αναδόχων «Attica Bank» (καταστατική έδρα – Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα), «Optima Bank»,  καταστατική έδρα – Αιγιαλείας 32, Μαρούσι Αττικής 151 25), Ambrosia Capital Hellas (καταστατική έδρα -Λεωφ. Αλίμου 7, 174 55, Άλιμος) και «Euroxx Χρημαιστηριακή» (καταστατική έδρα – οδός Παλαιολόγου 7, 152 32, Χαλάνδρι).

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia).

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu