Αγορές

Quest: Αγοράζει 6.000 ίδιες μετοχές με 5,78 ευρώ ανά μετοχή

Η εταιρεία κατέχει τώρα 986.606 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,9201% του συνόλου των μετοχών

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 3/1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 26/09/2023, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,78 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 34.655,85 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 986.606 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,9201% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

TAGS:

close menu