Αγορές

Σαράντης: Αγορά 12.300 ίδιων μετοχών με 7,4 ευρώ ανά μετοχή

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 91.289 ευρώ και το ποσοστό διαμορφώνεται στο 0,44%

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31.05.2022, ανακοινώνει ότι στις 2 Οκτωβρίου 2023 προέβη σε αγορά 12.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,4219 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 91.289,42 ευρώ.

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 295.449 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,44% του μετοχικού κεφαλαίου.

close menu